בפרק זה ראינו כי מדגם המכיל הרבה תצפיות הינו לא נוח להתבוננות, ולכן למדנו כיצד לנתח נתונים מהמדגם בטבלת שכיחויות וכן לתת להם ביטוי ויזואלי.

ראינו כמה סוגים של משתנים:

משתנים מספריים (מספר הילדים, הגיל), ומשתנים שאינם מספריים (המין, המצב המשפחתי, הסטטוס בעבודה). במשתנים המספריים הסדר של הערכים תמיד חשוב. במשתנים שאינם מספריים הסדר יכול להיות חשוב (הסטטוס בעבודה) או לא חשוב (המין, המצב המשפחתי).

מכיוון שעניינה אותנו השאלה כיצד מתפלגים הערכים שיכול לקבל המשתנה, הצגנו את ההתפלגות הן בטבלת שכיחויות והן באופן ויזואלי.

טבלאות השכיחויות של כל המשתנים הנ”ל דומות בצורתן, אך ההצגה הויזואלית שונה.

נראה את אופן ההצגה הויזואלית של כל משתנה בטבלה הבאה:

סוג המשתנה

הסעיפים בדוגמא שבפרק

אופן ההצגה הויזואלית

משתנה שאיננו מספרי
ושהסדר בו לא חשוב

המין,

המצב המשפחתי

דיאגרמת עוגה

משתנה שאיננו מספרי
ושהסדר בו חשוב

הסטטוס בעבודה

דיאגרמת עמודות

משתנה מספרי בדיד

מספר הילדים

דיאגרמת מקלות

משתנה מספרי רציף

הגיל

היסטוגרמה