תושבי המדינה משתמשים במקורות שעומדים לרשותם ל-3 יעדים:

  1. צריכה.
  2. השקעה בענפי המשק (השם המלא: “השקעה גולמית”).
  3. יצוא.

על כל אחד מהיעדים הנ”ל וסעיפי המשנה שלו, נדון בהרחבה בהמשך.

בשלב זה נציג במסגרת תרשים 6 , כיצד חולקו המקורות בישראל בין שלושת היעדים מאז 1950, במרווחים של 10 שנים.

מתרשימים 7 ו-8 ניתן לראות בבירור את השינוי שחל בין שנת 1950 לשנת- 2002. שימו לב כיצד מרכיב היצוא גדל פי 8 ומרכיב ההשקעה הגולמית הצתמצם ביותר מ- ½.

 

תרשים 6

המקורות והשימושים בהם, בשנים נבחרות.
מיליארדי ש”ח. מחירי שנת 2002

 

תרשים 7

התפלגות השימושים בשנת 1950. אחוזים
התפלגות השימושים בשנת 1950. אחוזים

תרשים 8

התפלגות השימושים בשנת 2002. אחוזים
התפלגות השימושים בשנת 2002. אחוזים