כפי שהסברנו קודם, הפרשות פחת בתקופה כלשהי משקפות את שווי ההתבלות של הנכסים הקבועים בעקבות השימוש בהם במהלך התקופה. להוצאות הפחת מתייחסים בדו”ח רווח והפסד כהוצאה, אם כי בפועל מקופת החברה לא יוצאת אגורה אחת עבור פחת.

במלים אחרות, בדו”ח הרווח וההפסד “הוצאות פחת” הן מרכיב בתוך עלות המכר והן משפיעות על הקטנת הרווח  של החברה, למרות שלא יצא מזומן בפועל. למעשה, המזומן יצא במועד רכישת הנכס.

לדוגמה:

חברה א' מבצעת את כל עסקאותיה במזומן ואין לה הוצאות פחת. בשנת 2001 היא הרוויחה 10 ₪, ולפיכך גם התווספו לה 10 ₪ במזומן.

חברה ב' מבצעת גם היא את כל עסקאותיה במזומן, אך יש לה הוצאות פחת של 1 ₪ לשנה.
בשנת 2001 חברה ב' הרוויחה גם היא 10 ₪ לפני פחת. אולם, בעקבות הפרשה לפחת הרווח הנקי שלה קטן ל-9 ₪.  

ולסיכום, כל 1 ₪ שהחברה רושמת כהפרשה לפחת בדו”ח רווח והפסד, גורם להקטנת הרווח הנקי ב-1 ₪, מבלי שיגרום לירידה מקבילה במזומן.

נדגים זאת באמצעות דוגמה פשוטה, שבה נעקוב אחר פעילותה של חברת “צעצועי ישראל”  בשנת 2001:

דוגמה:

מאזנה של חברת צעצועי ישראל בתחילת שנת 2000 היה כדלקמן:

צעצועי ישראל
מאזן ליום 31.12.99 (ש”ח)

התחייבויות + הון עצמי:

נכסים:

 

התחייבויות:

 

נכסים שוטפים:

60,000

הלוואות מהבנק

50,000

מזומן

 

 

 

נכסים קבועים:

80,000

הון עצמי

90,000

מכונה

140,000

סה”כ

140,000

סה”כ

 

פעילות בשנת 2000:

מכירות:
80,000 ₪. תנאי התשלום: מזומן. 

הוצאות:
חומרי גלם  – 30,000 ₪. תנאי התשלום: מזומן.
שכר-עבודה – 10,000 ₪. תנאי התשלום: מזומן.
הוצאות אחרות – 10,000 ₪. תנאי התשלום: מזומן.

פחת:
10,000 ₪ (לפי 10% ממחיר המכונה, שעמד על 100,000 ₪ כאשר נרכשה).

דו”ח הרווח וההפסד של החברה לשנת 2000 יראה כך:

צעצועי ישראל
דו”ח רווח והפסד לשנת 2000 (ש”ח)

מכירות 80,000
חומרי הגלם 30,000
שכר עבודה 10,000
הוצאות אחרות 10,000
הוצאות פחת 10,000  
סה”כ עלות המכר: 60,000
רווח נקי 20,000

מאזנה של החברה לסוף שנת 2000 יראה כך:

צעצועי ישראל
מאזן ליום  31.12.2000 (ש”ח)

התחייבויות + הון עצמי:

נכסים:

 

התחייבויות:

 

נכסים שוטפים:

60,000

הלוואות מהבנק

80,000 [1]

מזומן

80,000

הון עצמי

 

נכסים קבועים:

20,000

יתרת רווח

80,000 [2]

מכונה

160,000

סה”כ:

160,000

סה”כ:

 [1]

= 80,000 50,000) (80,000 – 50,000 –
`uarr`  יציאה `uarr`  כניסה `uarr`  מזומן – יתרת פתיחה

[2]

= 80,000 10,000 90,000 –
`uarr` פחת שנתי `uarr`מכונה – יתרת פתיחה

תזרים המזומנים של החברה כולל: 
כניסה של מזומנים בסך 80,000 ₪ (מכירות) ויציאה של מזומנים בסך 50,000 ₪ (עלות המכר בניכוי פחת), כך שבסך הכל לחברה גידול של 30,000 אלף ₪ במזומנים מפעילות שוטפת.

את התזרים הזה אפשר להציג באופן הבא:

צעצועי ישראל
 דו”ח תזרים מזומנים לשנת 2000
– (ש”ח)

תזרים מפעילות שוטפת: 30,000
     רווח נקי 20,000
     בתוספת הוצאות פחת 10,000
תזרים מפעילות השקעה   0  (לא היתה פעילות בתחום הזה)
תזרים מפעילות מימון   0  (לא היתה פעילות בתחום הזה)
 =====
סה”כ גידול בתזרים מזומנים בשנת 2000   30,000
יתרת מזומנים לתחילת התקופה (1.1.2000)  50,000
יתרת מזומנים לסוף התקופה  (31.12.2000) 80,000