המונח השקעה גולמית מתייחס לנכסים שאינם משמשים לצריכה שוטפת.

את הנכסים הכלולים בהשקעה גולמית מקובל למיין ל- 5 קבוצות:

 1. מבנים: סעיף זה מקובל למיין ל 3- סעיפי משנה:     
  מבני מגורים
       
  מבנים שאינם למגורים
  (מבני תעשייה, קניונים, בתי מלון וכד').   
  עבודות בנייה אחרות
  (כבישים, מנהרות, מסילות ברזל וכד').
 2. מכונות וציוד: סעיף זה מקובל למיין ל-2 סעיפי משנה:
  מוצרים מיובאים.
  מוצרים מתוצרת מקומית.
 3. כלי תחבורה שאינם לצרכים פרטיים: סעיף זה מקובל למיין ל-2 סעיפי משנה:
  אוניות ומטוסים.
  כלי רכב שאינם מיועדים למטרות פרטיות.
 4. נכסים לא מוחשיים: לדוגמא: רכישת פטנטים, רכישת ידע וכד'.
 5. שינויים במלאי
  א. כאשר סה”כ המלאי של מוצרים (הן מוצרי צריכה והן מוצרי השקעה) גדל במהלך השנה, דהיינו: שווי המלאי בסוף השנה גדול משווי המלאי בתום השנה שקדמה לה, אנו מציגים את ההפרש בסימן + (גידול בהשקעה הגולמית).
  ב. 
  כאשר שווי המלאי קטן בין אותם מועדים, אנו מציגים את ההפרש בסימן – (קיטון בהשקעה הגולמית).

אמצעי ייצור

מקובל לקרוא למכלול הנכסים הכלולים בהשקעה הגולמית: אמצעי ייצור.
תוספת להשקעה הגולמית היא תוספת לאמצעי הייצור במדינה.
כפי שניתן לראות בטבלה 6 סה”כ ההשקעה הגולמית בשנת 2002 הסתכמה ב-87.2 מיליארד ש”ח.

בלאי שנתי

כל אמצעי הייצור (למעט קרקעות) מתבלים במהלך פעילותם. מכונה לאחר 10 שנים אינה מפיקה את אותה התפוקה ובאותה איכות כמו מכונה חדשה. לא כל אמצעי הייצור מתבלים באותה מהירות. חלקם מהר יותר וחלקם לאט יותר. סה”כ הבלאי השנתי של אמצעי הייצור בישראל, מחושב על פי מתכונת שעובדה בידי מומחים, ולא כאן המקום לפרטה. כפי שניתן לראות בטבלה 8 סה”כ הבלאי בשנת 2002 הסתכם ב-82.1 מיליארד ש”ח.

השקעה נקיה

ההשקעה הנקיה בשנה כלשהי, היא ההפרש בין ההשקעה הגולמית לבלאי.
כאשר השקעה הגולמית גדולה מהבלאי, למדינה מתווספים אמצעי ייצור.
כאשר השקעה הגולמית קטנה מהבלאי , מהמדינה נגרעים אמצעי ייצור.
סה”כ הבלאי בשנת 2002 הסתכם ב-82.1 מיליארד ש”ח , לפיכך ההשקעה הנקייה הסתכמה ב-5.0 מיליארד ש”ח.

 

טבלה #6: השקעה גולמית 
 מיליארדי ש”ח. מחירי 2002

1995 2000 2002
99.5 104.6 87.2 סך ההשקעה הגולמית
20% 21% 18% אחוז ההשקעה הגולמית מהתמ״ג
55.1 48.0 42.8 מבנים
31.1 25.4 20.8 בנייה למגורים
15.5 15.1 13.4 בנייה לא מגורים
8.4 7.5 8.5 עבודות בנייה אחרות
25.4 34.2 28.2 מכונות ציוד
16.4 22.6 21.4 מיבוא
9.0 11.6 6.8 מיצור המקומי
8.7 10.4 8.1 כלי תחבורה
1.0 1.0 1.1 אוניות ומטוסים
7.7 9.4 6.9 כלי רכב
4.9 6.5 6.7 נכסים לא מוחשים
5.4 5.5 1.4 (שינוי במלאי (בסימן מינוס מוצג קיטון במלאי

טבלה #7: השקעה גולמית. לפי ענפים 
מיליארדי ש”ח מחירי 2002

1995 2000 2002 ענף
99.5 104.6 87.2 סה״כ
1.5 1.4 1.4 חלקאות
15.9 18.0 13.8 תעשיה
3.8 3.5 4.0 חשמל
0.4 0.3 0.3 מים
1.5 1.5 1.2 בינוי
18.0 20.4 18.2 מסחר ושירותים
8.2 11.8 11.3 תחבורה אחסנה ותקשורת
1.0 1.0 1.1 אוניות ומטוסים
7.7 9.4 6.9 כלי רכב
4.9 6.5 6.7 נכסים לא מוכנשים
31.1 25.4 20.8 בנייה למגורים
5.4 5.5 1.4 גידול במלאי

טבלה #8: השקעה נקיה
 מיליארדי  ש”ח מחירי 2002

1995 2000 2002
99.5 104.6 87.2 סה״כ השקעה גולמית
50.8 74.8 82.1 בלאי
48.7 29.9 5.0 השקעה נקייה