התחייבות שהחברה מחויבת לשלם תוך תקופה אשר אינה עולה על שנה. ההתחייבויות השוטפות העיקריות הן: ספקים, והלוואות לזמן קצר.