מחירים  לדוגמא:

  1. מחיר קנייה …….. 2.035 ש”ח
  2. מחיר יסודי ……… 2.005 ש”ח
  3. סך נכסים ליח' …. 2.000 ש”ח
  4. מחיר פדיון ……… 1.995 ש”ח

ראינו שכאשר אין עמלות, מחיר הקנייה של יחידת ההשתתפות ומחיר הפדיון שלה שווים, והם גם שווים לסך הנכסים ליחידה.

אבל כאשר ישנן עמלות – מחיר הקנייה והפדיון אינם שווים. מחיר הקנייה גבוה יותר ממחיר הפדיון. מי שקונה יחידות ישלם 2.035 ש”ח עבור כל יחידה, בעוד שמי שיפדה יחידות יקבל 1.995 ש”ח עבור כל יחידה. כדי להבין כיצד נוצר הפער בין מחיר הקנייה למחיר הפדיון, נתחיל לעקוב משורה 3 במחירים לדוגמא לעיל (“סך הנכסים ליחידה” 2.000 ש”ח). 

חישוב מחיר הפדיון

כאשר משקיע מבקש לפדות יחידה, לכאורה עליו לקבל 2 ש”ח שהם סך הנכסים ליחידה. אבל כדי לשלם כסף מזומן לפודה היחידה, הקרן צריכה למכור ני”ע ולשלם עמלה עבור המכירה. לכן היא אינה יכולה לשלם לו 2 ש”ח שהם סה”כ הנכסים ליחידה, אלא 2 ש”ח בניכוי עמלת המכירה של ני”ע והוא מקבל רק 1.995 ש”ח (שורה 4 במחירים לדוגמא).

 חישוב מחיר הקנייה

שלב I – מחיר יסודי

כאשר מישהו מצטרף לקרן ומפקיד בה כסף, הקרן צריכה לקנות בכסף ני”ע ולשלם עמלה עבורם. הקרן מחייבת את המשקיע החדש באותה עמלה, והוא נדרש לשלם 2 ש”ח (שורה 3), + 0.005 ש”ח – עמלת רכישה של ני”ע, ובסה”כ 2.005 ש”ח. ל”סך הנכסים ליחידה” (שורה 3) + עמלת רכישה של ני”ע, קוראים “מחיר יסודי” (שורה 2).

שלב II – תוספת דמי כניסה

על המצטרף לקרן לשלם גם “דמי כניסה”, או במונח המקובל “שיעור הוספה”, למשל: 0.03 ש”ח (1.5% מן “המחיר היסודי”). יוצא איפוא, שמחיר הקנייה מורכב מהמחיר היסודי + שיעור ההוספה.

מבצעי הנחה

כיום כמעט כל קרנות הנאמנות מוותרות על שיעור ההוספה המגיעה להן וכן הן סופגות את עמלות הקניה והמכירה כך שבמרבית הקרנות מחיר הפדיון שווה למחיר הקניה של הקרן.

סיווג קרנות נאמנות על פי מעמדן המיסויי

קרן נאמנות פטורה – זוהי קרן שבה מנהל הקרן אינו משלם מס על רווחי ניירות הערך במידה והשיג כאלו, אך בעל היחידה חייב במס רווח הון של %25 בעת מכירת הקרן.

קרן נאמנות חייבת – בקרן נאמנות חייבת, במידה ונייר ערך נמכר ברווח, תשלם הקרן מס כאילו היתה מחזיק פרטי. במקרה כזה המחזיק ביחידות הקרן לא ישלם מס במידה ורשם רווח על השקעתו בקרן.