הטבלה המרכזת את התנועות הכספיות של היבוא והיצוא נקראת: חשבון הסחר.
את חשבון הסחר מקובל להציג ב-2 צורות.

  1. בטור אחד, (טבלה 9.1).  
  2. ב-3 טורים, (טבלה 9).

כל צורה מדגישה נתונים מזווית שונה.
מטעמי נוחיות בחרנו להציג את טבלה 9.1 במתכונת מתומצתת, ואת טבלה 9 במתכונת מורחבת וההסברים בהמשך יתייחסו לטבלה 9 .
הנתונים מתייחסים לתקופת פעילות המצויינת בכותרת ונקובים בדולרים.
הן נתוני היבוא והן נתוני היצוא כוללים 3 תת קבוצות.
כדלקמן:

  1. מוצרים.    
  2. שירותים.      
  3. גורמי ייצור.

הפירוט בכל תת קבוצה מוצג בטבלה 9.
מרבית הסעיפים הכלולים בכל תת קבוצה מובנים מאליהם. נרחיב כאן רק במספר סעיפים שאינם מוכרים לכל אחד. (מסומנים ב `->`  (חץ) לצידם)

נכסי השקעה – נכסי השקעה כוללים בעיקר מכונות, ציוד וכן כלי רכב למטרות לא פרטיות.

הובלה – ההובלה כוללת את ההוצאות הכרוכות בשינוע המטענים באוניות, מטוסים, משאיות וכן העמסתם ופריקתם.

תיירות – בצד היבוא הנתונים מתייחסים להוצאות שהיו לתושבי ישראל בחו”ל. (סעיף זה יוצא דופן מבחינה זו שהמוצרים לא באים לישראל, אלא הישראלים באים למוצרים בחו”ל). בצד היצוא הנתונים מתייחסים להכנסות שהתקבלו בישראל מתיירים. (המוצרים לא מיוצאים לחו”ל אלא התיירים באים למוצרים בישראל).

ריבית ודיבידנד

ריבית – בצד היבוא הנתונים כוללים גם את הריבית על החוב הממשלתי.

דיבידנד – דיבידנד הוא סכום כסף שהחברה מחלקת מתוך רווחיה לבעליה. על גובה הסכום, מחליטים הבעלים עצמם (להסבר מורחב , ראה  “הבורסה למתחילים”).
בצד היצוא הדיבידנד משקף קבלת רווחים מחו”ל.
בצד היבוא הדיבידנד משקף תשלום רווחים לחו”ל.

עובדים זרים – בצד היבוא הנתון מתייחס לשכר בגין עובדים זרים בישראל.
בצד היצוא הנתון מתייחס לשכר שקיבלו עובדים ישראלים בחו”ל.

שורה תחתונה – מוצגת בטור 3

השורה התחתונה של חשבון הסחר נקראת: גירעון (או: עודף) בחשבון הסחר בהתאם לתוצאה.
כאשר סה”כ היבוא גדול מסה”כ היצוא , השם מתחיל במילה גירעון.
כאשר סה”כ היצוא גדול מסה”כ היבוא , השם מתחיל במילה עודף.

טבלה #9: חשבון הסחר
מיליארדי $, 2002

עודף (+)
גירעון (-)
(2)-(1)=(3)
יצוא יבוא
(2) (1)

-8.0

41.2

סה״כ יצוא

49.1

סה״כ יבוא

27.5 מוצרים 31.2 מוצרים
0.7 חלקאות 4.2 מוצרי צריכה
19.6 תעשיה 12.2 חומרי גלם
9.1 יהלומים 2.9 דלק
-1.9 שונות 6.9 יהלומים
5.3 נכסי השקעה` `
-0.3 שונות
10.8 שירותים 11.5 שירותים
2.1 הובלה ותחבורה 4.2 הובלה ותחבורה
2.1 תיירות 2.5 תיירות
0.0 ביטוח 0.4 ביטוח
3.0 שירותי תוכנה ומו״פ 4.3 אחרים (1)
3.6 אחרים(2)
2.9 גורמי ייצור 6.5 גורמי ייצור
2.7 ריבית ודיבידנד 3.8 ריבית ודיבידנד
0.1 עובדים זרים 2.7 עובדים זרים
(1)        כולל דמי סוכן וניהול, תקשורת, תמלוגים ופטנטים
(2)        כולל דמי סוכן וניהול, בינוי, תקשורת, תמלוגים ופטנטים
מקור: ל.מ.ס.

 

טבלה #9.1: חשבון הסחר

49.1 סה״כ יבוא
31.2 מוצרים
11.5 שירותים
6.5 גורמי יצור
41.2 סה״כ יצוא
27.5 מוצרים
10.8 שירותים
2.9 גורמי יצור
-8.0 עודף/גירעון