ישנן שלוש דרכים מקובלות להציג סדרת נתונים משנים קודמות:

 1. במחירים שוטפים.
 2. בדולרים.
 3. במחירים קבועים.

בהסברים בהמשך נעקוב באמצעות תרשימים 1 ו-2 אחר מחירו של כיכר לחם אחיד בכל אחת משלוש הדרכים בתקופה 1993-2002.


תרשים 1

בתרשים 1 משורטטים 2 גרפים:

 • גרף a – מציג את התפתחות מחירי הלחם במחירים שוטפים.
 • גרף b – מציג את התפתחות מחירי הלחם בדולרים.


תרשים 2

בתרשים 2 משורטטים גם כן 2 גרפים:

 • גרף a – מציג את התפתחות מחירי הלחם במחירים שוטפים.
 • גרף c – מציג את התפתחות מחירי הלחם במחירים קבועים של שנת 2002.

המשמעות של מחירים קבועים תוסבר מיד.

 

מחירים שוטפים

המחירים נקובים בש”ח.

בדרך הצגה זו מחיר הלחם מידי שנה משקף את המחיר שהיה בפועל באותה שנה. זה המחיר שהוצג על מדפי הלחם בחנויות.

בלשון מקצועית נהוג לכנות מחיר זה המחיר השוטף.

היות והמחירים משתנים במהלך השנה, המחיר בשנה כלשהי מתייחס למחיר הממוצע לאותה שנה.

 

מחירים דולריים

כל שנה המחיר הדולרי של הלחם מתקבל מחלוקת המחיר השוטף בשער הדולר היציג (הממוצע) לאותה שנה.

כך, בשנת 1994 המחיר השוטף של הלחם עמד על 1.6 ש”ח. שער  הדולר היציג (הממוצע) עמד על 2.83 ש”ח. לפיכך המחיר הדולרי של הלחם היה 0.53$.

תרשים 1

מחירי הלחם בדולרים ובשקלים במחירים שוטפים, בשנים 1993-2002

 

תרשים 2

מחירי הלחם בשקלים במחירים שוטפים ומחירים קבועים, בשנים 1993-2002

כלכלת ישראל

הערות לתרשימים (נכון לכל התרשימים בספר)

 1. כל קטע בין 2 שנתות על ציר הXים (הציר האופקי) מתייחס לשנה אחת. *שנתות הן הקווים הקטנים על ציר ה-X
 2. הצורה הגרפית המתייחסת לשנה כלשהי (מעוין או עיגול l) מוצבת מעל אמצע הקטע.
 3. כל קטע המתייחס לשנה המסתיימת בסיפרה -0 או 5 יוצג תחתיו רקע אפור. 

מחירים קבועים

המחירים נקובים בש”ח.

למונח מחירים קבועים מתלווה תמיד סיומת, הנוקבת בשנה כלשהי.

לדוגמא:          

 • מחירים קבועים של שנת 1980

או        

 • מחירים קבועים של שנת 1995

או        

 • מחירים קבועים של שנת 2002

למונח מחירים קבועים, ללא סיומת השנה, אין כל משמעות. אנו נתייחס בהמשך למחירים קבועים של שנת 2002. בכל מקום בחוברת זו שיצויין מחירים קבועים בלבד, הכוונה למחירים קבועים של שנת 2002. לפני שנסביר את המשמעות שעומדת מאחורי דרך הצגה זו , נקדים ונציין שמחיר הלחם של שנה כלשהי במחירים קבועים הוא למעשה מחיר הלחם במחירים שוטפים של אותה שנה בתוספת ההתייקרויות שחלו במדד המחירים לצרכן (מיד נסביר מה זה) מאותה שנה ועד שנת 2002. לדוגמא, מחיר הלחם בשנת 1994 היה 1.6 ₪ (במחירים שוטפים).

במחירים קבועים, הוא 2.56 ש”ח. (תרשים 2)

וההסבר: מדד המחירים לצרכן עלה פי 1.6 מאז 1994 ועד 2002. לפיכך מחיר הלחם במחירים קבועים (של שנת 2002) מתקבל מהמכפלה של 1.6 * 1.6 ש”ח. (זה רק מקרי ששני המספרים זהים).

 

הצגת התייקרויות, באחוזים

במקרים  רבים מציגים את ההתייקרות שנרשמו במדד המחירים לצרכן באחוזים. לדוגמא ההתייקרות של הלחם בשנים 2002-1980 היתה 220%. התייקרות של 220% היא שוות ערך להתייקרות של פי 2.2.

התייקרות של פי 2.2 נקראת גם:  כפולה של 2.2.
צריך להבחין בין התייקרות בסכום כלשהו (פעולת חיבור) לבין התייקרות פי משהו (פעולת כפל)

 

המעבר מאחוזים לכפולות

כאשר אנו רוצים לעבור מאחוזים לכפולות מציבים נקודה לפני שתי הספרות האחרונות ומבטלים את סימן ה-% כך:

220% `larr`  2.20

340%  `larr` 3.40

100% `larr`  1.00 המחיר נשאר ללא שינוי. תזכרו ש-100% משקף את המחיר בתצפית הראשונה.

82% `larr`  0.82 (מציין שהיתה ירידה במחיר).

1562% `larr`  15.62