כדי לאפיין את מידת הפיזור של התפלגות מסויימת, פיתחו הסטטיסטיקאים מדדים מיוחדים לפיזור.

יש שני מדדי פיזור עיקריים:

  • טווח
  • סטית תקן.