מדד הינה שיטה או טכניקה שבאמצעותה אנו עוקבים אחר התפתחות המחירים של מוצר או סל מוצרים.
לצורך המעקב אנו בודקים מידי תקופה את המחיר של המוצר (כל בדיקה נקראת “תצפית”). המדד מאופיין בכך שהנתון שהתקבל בתצפית הראשונה מתורגם ל-100 נקודות (או 100%) והנתונים בתצפיות שלאחריו גדולים או קטנים מ-100 בהתאם לעלייה או לירידה המצטברת שנרשמה במחיר לעומת המחיר שהתקבל בתצפית הראשונה.
אם לדוגמא אנו בוחנים את מחיר הלחם אחת לחודש, ולאחר 5 חודשים מהתצפית הראשונה מחיר הלחם התייקר ב-5% , המדד יעמוד על 105 נקודות.
אם מחירו התייקר ב-30% המדד יעמוד על 130 נקודות.
אם מחירו הוזל ב-5% המדד יעמוד על 95 נקודות.

 

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עוקב אחר השינויים במחירה של קבוצת מוצרים מסוימת, שנבחרה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומכונה “סל המוצרים”.
סל המוצרים כולל כמה מאות מוצרים שמשפחה ממוצעת בישראל צורכת במשך חודש. לא כל המוצרים בסל המוצרים מתייקרים באותו שיעור. חלקם אף מוזל.
נניח שהתחלנו לעקוב אחר “סל המוצרים” בינואר 1950 (התצפית הראשונה) ומחירו באותו חודש עמד על 250 ש”ח (נתון לא אמיתי), המדד באותו חודש יעמוד על 100 נקודות.
בשני החודשים שאחריו מחירי הסל היו 260 ש”ח , 265 ש”ח כפי שמוצג בטור 2 בטבלה 1 ואזי מדד המחירים לצרכן יראה כך:

טבלה #1: התפתחות מדד המחירים לצרכן (דוגמא בלבד)

הסברים מדד באחוזים  מדד בנקודות מחירי הסל
(המחירים לא אמיתיים)
חודש
(6) (4) (3) (2) (1)
100% 100 250 ש״ח 1/1950
התייקרות של 4% לעומת התצפית הראשונה 104% 104 260 ש״ח 2/1950
התייקרות של 6% לעומת התצפית הראשונה 106₪ 106 265 ש״ח 3/1950

בפועל, הנתונים המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הם טורים (1),(3) ו-(4).

 

היחס בין “סל המוצרים” למחיר הלחם

נניח שבשנת 1993 מחירו של “סל המוצרים” עמד על 1,500 ש”ח  ומחיר הלחם עמד על 1.5 ש”ח.(נתונים לא אמיתיים)

המשמעות היא שמחיר כיכר לחם הוא שווה ערך ל-`1/1000` (אלפית) מ”סל המוצרים” או במשמעות אחרת , על מנת לרכוש כיכר לחם עלינו לוותר על  `1/1000` (אלפית) מ”סל המוצרים”.

אילו מחיר הלחם היה מתייקר מאז 1993 ועד 2002 בשיעור זהה להתייקרות של סל המוצרים  166%, או פי 1.66 (נתון נכון. מעוגל), אזי:

מחירו של כיכר לחם יהיה בשנת 2002 : 2.49 ש”ח (= 1.5 ש”ח * 1.66)

ומחירו של סל המוצרים יהיה בשנת 2002 : 2,490 ש”ח (=1500 ש”ח * 1.66)

התייקרות של 166% היא במילים אחרות : התייקרות של פי 1.66

במצב זה גם ב-2002 מחירה של כיכר לחם היה שווה ערך ל-`1/1000`  מסל המוצרים.

למעשה, אילו מחיר הלחם היה מתייקר מידי שנה מאז 1993 באותו שיעור התייקרות של “סל המוצרים”, מחיר  הלחם  מידי  שנה היה שווה ערך  ל-`1/1000`  מסל  המוצרים,  והגרף שמציג את מחיר הלחם במחירים קבועים משנת 1993 עד שנת 2002 , היה קו אופקי בגובה 2.49 ש”ח
כפי שמוצג בתרשים 2א'.

תרשים 2א'

מחירי הלחם במחירים קבועים של שנת 2002
(בהנחה שמחירי הלחם יתייקרו מדי שנה באותו שיעור של סל המוצרים)


השוואה בין מחירים בדולרים למחירים קבועים

כאשר מחיר הלחם מתייקר בדולרים ממועד א' למועד ב', המשמעות פשוטה. אנו נדרשים לשלם במועד ב' יותר דולרים עבור כל כיכר לחם. כאשר מחיר הלחם מוזל בדולרים, אנו נדרשים לשלם במועד ב' פחות דולרים עבור כל כיכר לחם.
בצורה דומה: כאשר מחיר הלחם מתייקר במחירים קבועים אנו נדרשים לשלם במועד ב' חלק יותר גדול מסל המוצרים כדי לקנות כיכר לחם.
כאשר מחיר הלחם מוזל במחירים קבועים אנו נדרשים לשלם במועד ב' חלק יותר קטן מסל המוצרים לקניית כיכר לחם.

המשמעות של מחירים קבועים

הצגת נתונים במחירים קבועים באה להמחיש לנו , האם מחירו של מוצר התייקר או הוזל אילו היינו נדרשים לשלם עבורו בסלי מוצרים או בחלק מסל המוצרים.