הבורסה היא שוק שבו קונים ומוכרים ניירות ערך (ני”ע), בדיוק כשם שבשוק הירקות והפירות קונים ומוכרים ירקות ופירות.

בבורסה קוראים לני”ע “סחורה”, בהשאלה משוק הפירות והירקות.

ניירות ערך (ני”ע)

ני”ע הינם מסמכים המקנים בעלות על רכוש כלשהו. ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל הם: מניות, איגרות חוב (אג”ח), כתבי אופציה של חברות, אופציות על מניות ועל אג”ח ממשלתי, אופציות על מדדים (מדד המעו”ף, מדד ת”א בנקים), אופציות על הדולר, מוצרי מדדים, תעודות סל וחוזים עתידיים, עליהם יפורט בחלק נפרד.

מניה- שטר בעלות

מניה היא שטר בעלות על חלק מחברה. למחזיק במניה של חברה כלשהי יש חלק בבעלות על החברה. מה מונע ממך להיכנס למשרדיה של חברה, לדוגמא: “עלית” ולהכריז שאתה הבעלים של החברה? פשוט מאוד, אין לך הוכחות. רק מי שמחזיק בשטרי הבעלות של החברה שהן המניות שלה- הוא הבעלים שלה.

ניירות ערך

איגרת חוב (אג”ח)

אג”ח היא שטר חוב המקנה בעלות על סכום הכסף הנקוב עליו וישולם בעתיד על-ידי מי שהנפיק (הוציא) את האג”ח. הגוף שהנפיק את האג”ח (ממשלה או חברה) הוא זה שקיבל את הכסף בזמנו מרוכש האג”ח והתחייב להחזירו בעתיד.

אגרות חוב

כתב אופציה

כתב אופציה היא תעודה המקנה למחזיק בה את הזכות לדרוש מן החברה לתת לו (להנפיק לו) מניה תמורת סכום כסף נתון.

אופציות

 

מבחן על פרק מניות בספר הבורסה

[WpProQuiz 238]