הקדמה
IS- ר”ת של : Investment Saving
LM- ר”ת של: Liquidity Money

מודל IS-LM מתיימר להסביר כיצד נקבעים במדינה 2 פרמטרים חשובים : התוצר Y ושער הריבית i.
המודל מתבסס על 2 שווקים שבהם קיים מתאם בין Y ל-i, שוק הסחורות ושוק הכסף.

שוק הסחורות

בשוק הסחורות המתאם בין Y ל-i הוא ביחס הפוך. ירידה בריבית גורמת לגידול בתוצר.
המתאם מבוסס על מודל קיינס וסביר בהמשך במסגרת דוגמה 1.

שוק הכסף

בשוק הכסף המתאם בין Y ל-i הוא ביחס ישר. עלייה ב-Y גורמת לעלייה ב-i.
(המתאם מוסבר בדוגמה 1, הוא מבוסס על מניעי הביקוש לכסף).
לאור המתאמים המנוגדים קיימת השפעה הדדית בין שוק הסחורות לשוק הכסף כפי שנמחיש בדוגמה 1.

דוגמה 1
הדוגמה מתבססת על תרחיש שבו מסיבה כלשהי הריבית במשק יורדת מ-10% ל-5%.

התהליכים המתרחשים בשוק הסחורות
כפי שראינו במודל קיינס כאשר הריבית יורדת הביקוש להשקעות גדל ומתקבלת נקודת שיווי משקל חדשה ברמת תוצר יותר גבוהה.

בתרשים 100 גידול של I ב-100$, גורם לגידול של Y בנקודת שיווי המשקל מ-1000$ ל-1500$.

תרשים 100

התהליכים המתרחשים בשוק הכסף

הגידול של Y מ-1000$ ל-1500$ גורם לציבור להזדקק ליותר כסף ( M1 ).
בתרשים 101 עקומת הביקוש לכסף זזה ימינה וגורמת לעליית הריבית מ-5% ל-10%.

תרשים 101

תרשים 101

 

חזרה לשוק הסחורות
העלייה ב-i מ-5% ל-10% גורמת לירידה ב- I וב-Y .

חזרה לשוק הכסף
הירידה ב-Y גורמת לציבור להזדקק לפחות כסף. עקומת הביקוש זזה שמאלה וגורמת לריבית לרדת. וכך, ההשפעה ההדדית בין השווקים חוזרת חלילה.

התוצאה הסופית
באיזה רמת תוצר ושיעור ריבית תסתיים התנועה הסיבובית הזו? למודל IS-LM פתרונות.

השפעות הריבית על התוצר בשוק הסחורות
ההשפעה מוסברת באמצעות מודל קיינס (תרשים 103).

תרשים 103

  תרשים 103

נתחיל במועד א' שבו הריבית גבוהה מאוד, ועומדת על 20%. במועד א' עקומת ההוצאות המצרפית היא E0 ושיווי המשקל מתקבל ברמת תוצר של 1000$ (נקודה a) על עקומת  נסמל בסוגריים את הריבית שעליה היא מבוססת.

במועדים הבאים הריבית יורדת

  • במועד ב' הריבית יורדת ל-15%.
    E1 זזה כלפי מעלה ומתקבלת עקומה E2 שמתבססת על [i=15%]. התוצר גדל ל-1500$ (נקודה b).
  • במועד ג'  הריבית יורדת ל-10%. מתקבלת עקומה Eוהתוצר עולה ל-2000$ (נקודה c).
  • במועד ד' הריבית יורדת ל-5%. מתקבלת עקומה E3 והתוצר עולה ל-2500$ (נקודה d).
וכך לכל שיעור ריבית מתאימה רמת תוצר, ורק אחת, שבה שוק הסחורות מגיע לשיווי משקל.