Going Long – קנייה של מניה.

Selling – מכירה של מניה.

Sell Short – ביצוע של מכירה בחסר. כלומר: מכירת מניה שאין לך (יהיה עליך לקנות אותה בעתיד).

Buy To Cover – קניית המניה אותה מכרת בשורט.

Round lot – מטעמי נוחיות של הברוקרים נהוג לתת פקודות קנייה ומכירה בכפולות של 100 מניות (להוציא מניות מסוימות שמחיר המניה שלהן גבוה ואז הכפולות הן של 10 מניות).

Odd lot – פקודה שאינה בכפולות של 100. פקודות אלו גורמות ליתר סרבול ולפיכך אחוז העמלה בגינן יקר יותר.