שווי השוק של חברה

הוא סכום הכסף שהמשקיע צריך לשלם אילו רצה ויכול היה לרכוש את כל מניות החברה על-פי מחירן בבורסה.

שווי השוק של החברה ב – 8.7.13 הוא המחיר שהמשקיע היה צריך לשלם עבור החברה על-פי מחיר המניות שלה ב-8.7.13.

לדוגמא: שווי השוק של חברת “הראל” בתאריך 8.7.13 מחושב בטבלה הבאה:

טבלה #10: חישוב שווי השוק של חברת “הראל” ליום 8.7.13

סוג המניה

סה”כ כמות (מיליוני מניות)

מחיר המניה ליום 28.2.00 (ש”ח)

שווי שוק

(מיליוני ש”ח)

מ”ר 1

       21.2 מ'       185  ש”ח        3,922 מ' ש”ח

מ”ר 5

       2.9 מ'        337.00 ש”ח        977 מ' ש”ח

סה”כ

                     1,434 מ' ש”ח

תשואה של מניה

הרווח שיש למשקיע כתוצאה מאחזקת המניה.

 התשואה של מניית “שופרסל” בתקופה 1.1.13 – 30.6.13 הייתה 26.6% כלומר, משקיע שהחזיק את “שופרסל” בתקופה זו הרוויח יותר מ – 26%. הרווח נובע לרוב משני מקורות:

  1. עליית מחיר המניה.
  2. חלוקת רווחים (דיבידנד) במזומן לבעלי המניות (הסבר בהמשך).

הון עצמי (= רכוש נטו)

לחברה יש מצד אחד רכוש, ומצד שני – חובות.

רכוש החברה מורכב בעיקר מ:

  • רכוש קבוע– הכולל: מבנים, ציוד ומכונות.
  • רכוש שוטף– הכולל: מלאי, כסף בבנקים, כסף שצריך להתקבל מלקוחות שקנו סחורה וטרם שילמו בעדה (קנייה באשראי) ועוד.

התחייבויות החברה מורכבות בעיקר מ:

הלוואות לזמן ארוך– הלוואות שהחברה קיבלה מבנקים וגופים אחרים לתקופה של יותר משנה.

התחייבויות שוטפות– הכוללות: כסף שיש לשלם לספקים שונים עבור רכישת סחורות ושירותים, הלוואות מבנקים לתקופה קצרה, תשלומים שונים לעובדים, ביטוח לאומי וכד'.

הון עצמי

אם חברה תמכור את כל רכושה (הקבוע והשוטף), תחזיר את כל חובותיה (הלוואות לזמן ארוך והתחייבויות שוטפות) ויישאר לה עודף, לעודף הזה אנו קוראים ה”הון העצמי” של החברה או “הרכוש נטו” שלה.

אם הכסף ממכירת הרכוש לא יספיק כדי לשלם את כל חובות החברה, יהיה לה חסר. לחסר הזה אנו קוראים “הון עצמי שלילי”. 

טבלה #10: פירוט הרכוש וההתחייבויות של חברת “א – ב מחשבים” 

פירוט רכוש החברה

פירוט התחייבויות החברה

הון עצמי

רכוש קבוע: 100 ש”ח

הלוואות לזמן ארוך

50 ש”ח

רכוש שוטף: 200 ש”ח

התחייבויות שוטפות

200 ש”ח

 

250 ש”ח – 300 ש”ח

סה”כ רכוש: 300 ש”ח

סה”כ התחייבויות:

250 ש”ח

50 ₪=