כיום, כל חברה המנפיקה בבורסה מחויבת להנפיק אך ורק סוג אחד של מניות רגילות בנות 1 ע.נ. אך כאמור כיון שבמדינות אחרות ישנם כמה סוגי מניות נסביר את הזכויות הכלליות של שני סוגי המניות.

הזכות לקבל רווחים

לכל 1 ע.נ. ממניות החברה, לא חשוב מאיזה סוג מניה הוא (למעט מספר סוגים יוצאי דופן), יש אותה הזכות לקבל רווחים. במלים אחרות לכל “מניה בסיסית”, בכל סוגי המניות, יש אותה זכות לקבל רווחים.

חלקו של כל משקיע בחלוקת רווחי החברה נקבע על- פי כמות הערך הנקוב (ע.נ.) שבבעלותו, מכל סוגי המניות, ביחס לסה”כ הערך הנקוב שהחברה הנפיקה בכל סוגי המניות.

ניעזר בטבלה 4 כדי לחשב כמה יחידות של ע.נ. יש לכל מייסד בחברת “מזון לתינוקות” שבה המייסדים קיבלו מניות משני סוגים: מ”ר (מניה רגילה) בת 1 ע.נ. ומ”ר בת 5 ע.נ.

מייסד א' קיבל 100 מניות בנות 1 ע.נ. (טור 2) ו-300 מניות בנות 5 ע.נ. (טור 3). המניות בנות 1 ע.נ. מקנות לו 100 ע.נ. (טור 4) והמניות בנות 5 ע.נ. מקנות לו 1,500 ע.נ. (5×300 טור 5) ובסה”כ עומדים לרשותו 1,600 ע.נ. (טור 6).

סה”כ הע.נ. שהחברה הנפיקה בשני סוגי המניות מסתכם ב-3,600 ע.נ. (טור 6 שורת הסה”כ) ולפיכך חלקו ברווחים הוא 44.4% (1,600 חלקי 3,600 טור 7).

 

טבלה #4: חישוב כמות ע.נ. שיש לכל מייסד וחלקו בזכות לקבלת רווחים בחברת “מזון לתינוקות”

1

2 3 4 5 6

7

המייסדים

כמות המניות שמקבל כל מייסד מכל סוג מניות (מניות)

כמות ע.נ. שמקבל כל מייסד מכל סוג מניות וסה”כ (ע.נ.)

חלקו ברווח של כל מייסד (אחוזים)

מ”ר 1

מ”ר 5

מ”ר 1

מ”ר 5

סה”כ

מייסד א'

100 מניות

300 מניות

100 ע.נ.

1,500 ע.נ.

1,600 ע.נ.

44.4%

מייסד ב'

200 מניות

200 מניות

200 ע.נ.

1,000 ע.נ.

1,200 ע.נ.

33.3%

מייסד ג'

300 מניות

100 מניות

300 ע.נ.

500 ע.נ.

800 ע.נ.

22.3%

סה”כ

600 מניות

600 מניות

600 ע.נ.

3,000 ע.נ.

3,600 ע.נ.

100%

 

הזכות לקבלת הרכוש בעת פירוק החברה

חלקו של כל משקיע בקבלת רכוש החברה בעת פירוקה שווה לחלקו ברווחים. אם חלקו בעת חלוקת רווחי החברה מגיע ל-40% גם חלקו בקבלת רכוש בעת פירוקה יהיה 40%.

זכויות הצבעה

הבעלות על מניה מקנה גם את הזכות להצביע בנושאים שונים הנוגעים לחברה כמו שמצביעים בכנסת או בוועד הבית. ברוב המקרים מעניקים לכל מניה “קול” אחד או “יד” אחת להצבעות באסיפה הכללית של החברה. השימוש ב-“יד” יקל עלינו את ההסבר בהמשך.

לבעלים של מניה בת 1 ע.נ. יש קול אחד או “יד” אחת בהצבעה.

גם לבעלים של מניה בת 5 ע.נ. יש קול אחד או “יד” אחת, אף-על-פי שיש במניה זו 5 ע.נ. שהן שוות ערך ל-5 “מניות בסיסיות” ולפיכך היא מקופחת מבחינת זכויות ההצבעה.

במקרה של מניה בת 5 ע.נ., אפשר להגיד שעבור כל 1. ע.נ. שבה, או עבור כל “מניה בסיסית” שבה, היא מקבלת רק “אצבע” ודרושות חמש “אצבעות” ל-“יד” שלמה אחת, או לקול אחד.

מכאן אנו למדים שמבחינת זכויות ההצבעה, כל ע.נ. במניה בת 5 ע.נ. נחות ביחס לכל ע.נ. במניה בת 1 ע.נ. ואומנם כאשר לחברה יש שני סוגי מניות, מניות בנות 1 ע.נ. ומניות בנות 5 ע.נ., נחשבות המניות בנות 5 ע.נ. “מניות נחותות”.

טבלה 5 מחשבת את מספר הקולות שמקבל כל מייסד בחברת “מזון לתינוקות”.

למייסד א' יש 100 מניות בנות 1 ע.נ. (טור 2) המקנות לו 100 קולות (טור 4), וכן יש לו 300 מניות בנות
5 ע.נ. (טור 3) המקנות לו 300 קולות (טור 5), ובסה”כ יש לו 400 קולות (טור 6), מתוך 1,200 הקולות שיש לשלושת המייסדים של חברת “מזון לתינוקות” (טור 6 שורת הסה”כ).

טבלה #5: חישוב מספר הקולות שיש לכל משקיע וחלקו בזכויות ההצבעה בחברת “מזון לתינוקות'”

1

2 3 4 5 6

7

המייסדים

כמות המניות שמקבל כל מייסד מכל סוג מניות (מניות) כמות ה-“קולות” שמקבל כל מייסד מכל סוג מניות וסה”כ (קולות)

חלקו בהצבעה של כל מייסד ב-“קולות” (אחוזים)

מ”ר 1

מ”ר 5

מ”ר 1

מ”ר 5

סה”כ

מייסד א'

100 מניות

300 מניות

100 קול

300 קול

400 קול

33.3%

מייסד ב'

200 מניות

200 מניות

200 קול

200 קול

 400  קול

33.3%

מייסד ג'

300 מניות

100 מניות

300 קול

100 קול

400 קול

33.3%

סה”כ

600 מניות

600 מניות

600 קול

600 קול

1,200 קול

100%

מניות הנהלה

הסוג השכיח בין המניות שאינן מניות רגילות הוא “מניות הנהלה” הנקראות גם “מניות מייסדים”.

למניות אלה מעניקים בדרך-כלל עדיפות רבה בזכויות ההצבעה. בדרך-כלל מנפיקים כמות מצומצמת ביותר של מניות הנהלה, למשל מניה אחת בלבד, שהיא בת 1 ע.נ., וקובעים שהיא מעניקה אותו מספר הקולות שמעניקות כל שאר המניות ביחד.