הקדמה

עקומת ההיצע המצרפית שנסמלה  מציגה את התפוקה (=תמ”ג) כפונקציה של רמת המחירים.
העקומה עולה משמאל לימין.
וההסבר, ככל שהשכר עולה יותר אנשים מצטרפים לכח העבודה והתפוקה גדלה.

תרשים 101

 

השפעות השכר על רמת המחירים

מקובל להניח שרמת המחירים מושפעת בעיקר מרמת השכר או מעודף ביקוש לסחורות ושירותים.
כשהשכר עולה, רמת המחירים עולה. אנו נניח שרמת המחירים עולה באותו יחס של העלייה בשכר.

תפוקה ברמה פוטנציאלית (בקיצור תפוקה פוטנציאלית)

תפוקה פוטנציאלית, סימול (`YP` ) הוא מונח שמתייחס לתפוקה המתקבלת כאשר המשק בתעסוקה מלאה.
לתפוקה פוטנציאלית ישנם גם מונחים נרדפים. 

Full employment , Natural Level (of GNP)

תעסוקה מלאה ואבטלה חיכוכית

תעסוקה מלאה מוגדרת כמצב שבו כל כוח העבודה מועסק, למעט אחו כלשהו של עובדים, שגודלו נע בין 4%-6% מכוח העבודה, שנמצא בשלב של חיפוש אחר מקום עבודה מתאים. המחפשים, כוללים בעיקר צעירים שהצטרפו לארונה לכוח העבודה לצד עובדים ותיקים שמסיבות של התאמה החליטו לפרוש ומחפשים מקום חלופי.

לאבטלה שמקורה בחיפוש מקום עבודה מתאים קוראים אבטלה חיכוכית.
הניסיון מורה שהיא קיימת גם כשהשוק משווע לידיים עובדות.
במילים אחרות תעסוקה מלאה היא מצב שבו אין אבטלה למעט אבטלה חיכוכית.

עקומת ההיצע לזמן ארוך (ז”א)

מקובל להציג את העקומה כקו אנכי העולה מהתפוקה הפוטנציאלית כפי שמוצג בתרשים 101. וההסבר, בזמן הארוך המשחק יימצא בתעסוקה מלאה והיקף התפוקה ייקבע בהתאם לגודלו של וכוח העבודה. במצב זה, עליית מחירים אינהי כולה להגדיל את התפוקה כי ההיצע קשיח.

תרשים 102

עקומת ההיצע לזמן ארוך (ז"א)

  

עקומת ההיצע בזמן הקצר (ז”ק)

הכלכלנים מציגים מספר בעיקר 3 חלופות לתוואי העקומה.

חלופה 1 (תרשים 103)
העקומה עולה משמאל לימין כשהמשק יכול להפיק בזמן הקצר גם תפוקה שמעבר לתפוקה הפוטנציאלית וזאת בעקבות ניצול חריג של גורמי ייצור (עבודה מאומצת בשעות נוספות וכן עבודה בחגים ושבתות, במקביל לדחייה של טיפולי אחזקה בציוד וכיוב').
לניצול החריג של גורמי ייצור נקרא: מאמץ נקודתי.

תרשים 103

103

חלופה 2 (תרשים 104)
הכלכלנים שמאמצים את חלופה 2 טוענים שהאיגודים המקצועיים מקפידים הן על הקשחת השכר, כך שהוא לא יכול ליפול. והן על תנאי העבודה כך שלא ניתן לחרוג מתנאי העבודה השגרתיים.

אין אפשרות לממש מאמץ נקודתי.

תרשים 104

104

חלופה 3 [תרשים 105]
חלופה 3 דומה מאוד לחלופה 2, אך עם מעט יותר גמישות לגבי אחידות השכר והרתמות העובדים למאמץ נקודתי. יכולה לחרוג במידת מה, ימינה מ-`Sa` . אך שבה והופכת לאנכית בכל רמת שכר מעבר לסטייה הקטנה מ-`YP` .

תרשים 105

105


הכלכלנים שמאמצים את חלופה 2 טוענים גם שאם עקומת הביקוש `Da`  תחתוך את עקומת ההיצע בחלק האנכי כמו שמוצג בתרשים 106,
אז מכאן ואילך החלק האופקי של עקומת ההיצע יעלה מ- `P_0`  (במועד א') ל- `P_1`  (הקו מקווקו).

תרשים 106

עקומת ההיצע המצרפית