עקומת LM תרשים 106

צירי העקומה: Y ו-i.
תוואי העקומה: עולה משמאל לימין (שיפוע חיובי), כל עליה בתוצר גורמת לעליה בריבית.

תרשים 106

עקומת LM מותאמת לנקודות שיווי המשקל בתרשים 105.
כל נקודה על LM מייצגת שילוב של Y ו-i שמניבים שיווי משקל בשוק הכסף.
בכל שילוב אחר (נקודה אחרת בתרשים 106) לא מתקיים שיווי משקל.
למשל בנקודה c1 שבה i=15% ו- y=1500$, לא יכול להתקיים שיווי משקל בשוק הכסף.
במילים אחרות אילו לא היה קיים במשק שוק סחורות אזי עקומת LM הייתה משקפת את התוצר של שיווי המשקל בכל שעור ריבית.

המשמעות המילולית של LM 
האות L מייצגת את הביקוש לנזילות (Liquidity) שהיא עקומת הביקוש לכסף.
האות M מייצגת את הצע הכסף (Money).
שיווי המשקל בשוק הכסף מתקבל כאשר : L=M .

הגורמים המשפיעים על תזוזה של עקומת LM

הגורמים העיקריים הם:

  • שינוי בכמות הכסף
  • שינוי ברמת המחירים

כל שינוי שגורם לירידה בריבית למשל, גידול בריבית הכסף ו/או ירידה ברמת המחירים, גורם במקביל לתזוזה ימינה (כלפי מטה) של עקומת LM, בכל רמת תוצר הריבית יורדת.

וההיפך, כל שינוי שגורם לעליה בריבית גורם במקביל לתזוזה שמאלה (כלפי מעלה) של LM.
בכל רצת תוצר הריבית עולה.

השילוב של IS ו-LM (תרשים 107)
תרשים 107 מציג יחד את עקומת IS ו-LM.

תרשים 107

 השילוב של IS ו-LM

רק בנקודות המפגש של העקומות מתקיים שיווי משקל בין Y ל-i במשק.
בכל שיעור ריבית שגדול מהמתקבל בנקודת המפגש:
  • בשוק הסחורות קיים לחץ להקטנת התוצר.
  • בשוק הכסף קיים לחץ להגדלת התוצר.
בכל שיעור ריבית שקטן מהמתקבל בנקודת המפגש:
  • בשוק הסחורות קיים לחץ להגדלת התוצר.
  • בשוק הכסף קיים לחץ להקטנת התוצר.
הלחצים מתפוגגים רק בנקודות המפגש.

 

ריכוז הגורמים המשפיעים על תזוזת עקומות IS ו-LM

גורמי השינוי

העקומה המושפעת

מגמת השינוי

IS

LM

מרכיבי ההוצאה המצרפית

V

גידול במרכיבים

[ההיפך בקיטון]

מרכיבי ההוצאה המצרפית

בטחון הצרכנים

V

גידול בביטחון

[ההיפך בקיטון]

בטחון הצרכנים

כמות הכסף

V

גידול בכמות
[ההיפך בכמות]

כמות הכסף

רמת המחירים

V

עליה במחירים
[ההיפך בקיטון]

רמת המחירים