צמיחה בהקשר הכלכלי היא מילה נרדפת למונח “שיעור הגידול השנתי של התמ”ג”.

אם בשנה כלשהי שיעור הגידול השנתי של התמ”ג הגיע ל-6% אנו אומרים שהצמיחה במשק היא 6%.

דירוג הצמיחה

צמיחה שמעבר ל-5% נחשבת גבוהה.
צמיחה שמתחת ל-2% נחשבת נמוכה.
צמיחה שמתחת ל-0% נקראת צמיחה שלילית

כל נתוני הצמיחה הם במונחים ריאליים

קוראים שאינם מכירים את האבחנה שבין צמיחה נומינלית לצמיחה ריאלית מופנים לנספח א' בסוף הספר.

התפתחות הצמיחה בישראל משנת 1950

את התפתחות הצמיחה בארץ ניתן לחלק ל-3 תת תקופות. בכל אחת נציג תחילה את שיעורי הצמיחה של התמ”ג ואח”כ את שיעורי הצמיחה של התמ”ג לנפש.

תקופה א' –1950-1972 

תקופה זו מאופיינת בקצב צמיחה גבוה מאוד שנע סביב 10% לשנה. יוצאות מן הכלל הן 2 תקופות של שפל כלכלי

  1. השנים 1952-1953 הידועות בשם (“שנות הצנע” )
  2. 1966-1967 – ערב מלחמת ששת הימים (“תקופת המיתון”)

לעומתן , היו מספר שנים שבהן נרשמה פריחה חזקה במיוחד:

1951 עם 30% צמיחה, וכן 1954, 1959, 1968-1969, ו-1972 שבהן נרשמו שיעורי צמיחה של 12%-15%.

תמ”ג לנפש:  היה גבוה ונע סביב 5%-6%, אך אופיין בתנודתיות גבוהה שהושפעה מגלי העלייה בעיקר בשנות החמישים.

תקופה ב' – 1973-2000

תקופה זו מאופיינת בקצב צמיחה איטי יותר בעיקר על רקע משבר הדלק העולמי בעקבות מלחמת המפרץ. במרבית התקופה שיעור הצמיחה נע בין 3%-4% לשנה. יוצאות דופן הן השנים שלאחר מלחמת יום כיפור. כמו כן שנת 1985 (שבה האינפלציה הגיעה כמעט ל- 400%) ושנת 2000 (8%+)

תמ”ג לנפש – נע סביב 1%-2%.

תקופה ג' – 2001-2003

תקופה זו מאופיינת בצמיחה שלילית (1%-) שמקורה במשבר העולמי בענפי ההייטק, ובריבית גבוהה שהייתה במשק.

תמ”ג לנפש – נע סביב 3%-. 

תרשים 9

הצמיחה לאורך השנים

תרשים 10

הצמיחה לנפש לאורך השנים

הצמיחה לנפש לאורך השנים