המונח צריכה מתייחס למוצרים ושירותים המשמשים לצריכה. כגון: מזון, בגדים, טלוויזיה, ייעוץ משפטי וכד'.
הצריכה הוא נתון שמרכז את סה”כ הקניות של מוצרים ושירותים המבוצעים על ידי משקי הבית במדינה. לרבות תושבים ארעיים פועלים זרים ותיירים.
חלק מהשירותים הכלולים בצריכה ניתנים על ידי המדינה ללא תשלום (חינוך , בריאות וכד').
תקופת המדידה של הצריכה – בדרך כלל היא מתייחסת לשנה שלמה, אך גם לתקופות אחרות.
מיון נתוני הצריכה – את מוצרי הצריכה והשירותים מקובל למיין ל-2 תת קבוצות וכל תת קבוצה לסעיפי משנה נוספים.
מיון ראשוני – 2 תת הקבוצות הראשיות הן: צריכה פרטית וצריכה ציבורית.

 

המונח צריכה פרטית מתייחס לשוויים של מכלול המוצרים והשירותים שנקנו על ידי משקי הבית במחירי השוק. (דהיינו: במחיר מלא).

המקור העיקרי לאותם מוצרים ושירותים הוא המגזר הפרטי ומכאן גם המילה “פרטית” במונח צריכה פרטית.

המונח צריכה ציבורית מתייחס לשווים של מכלול השירותים (ומעט מוצרים) שמשקי הבית קיבלו ללא תמורה או בתמורה חלקית.

המקור לאותם שירותים הוא המגזר הציבורי (ישירות או בעקיפין) ומכאן גם המילה “ציבורית” בשם צריכה ציבורית.

היות והשירותים הממשלתיים ניתנים ללא תמורה או בתמורה חלקית , מקובל לחשב את השווי הכספי של הצריכה הציבורית על פי ההוצאה הכרוכה באספקתם, דהיינו: משכורות לעובדי המדינה , קניות של מוצרים על-ידי המדינה וכד'.

 

תרשים 11

צריכה ציבורית וצריכה פרטית בשנים נבחרות
מיליארדי ש”ח. מחירי 2002

תרשים 12

סה”כ הצריכה (מיליארדי ש”ח), וחלקה בתמ”ג (אחוזים)
מחירי 2002

סה"כ הצריכה וחלקה בתמ"ג