השם המלא ראשי תיבות וקיצורים
אגורות אג'
איגרות חוב אג”ח
אג”ח להמרה אגל”ה
אופציה אופ'
ביצוע חלקי ב”ח
גילום שנתי ג.ש.
דין וחשבון דו”ח
הפסקת מסחר ה”מ
הפסקת מסחר ממושכת  המ”מ
כתב אופציה כ.א.
לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ל.מ.ס.
מיליון  מ'
מטבע חוץ מט”ח
מיליוני שקלים מל”ש
מנהל כללי מנכ”ל
מכשירים עתידיים פיננסים מעו”ף
מלווה קצר מועד מק”מ
מניה רגילה מ”ר
ניירות ערך ני”ע
נכסי דלא ניידי (מקרקעין ומבנים) נדל”ן
ערך נקוב ע.נ.
עובר ושב עו”ש
עורך דין עו”ד
קופת גמל קופ”ג
קרן נאמנות ק”נ
רואה חשבון רו”ח
שער חליפין שע”ח