כאשר יש לחברה עודף הכנסות על הוצאות, ההפרש ביניהם מבטא רווח (בניגוד להפסד, המבטא עודף הוצאות על הכנסות). קיימים סוגים שונים של רווח (רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח לפני מס) שמופיעים במסגרת “דו”ח הרווח וההפסד” של החברה. כל אחד מהם מבטא את ההפרש בין סך ההכנסות לבין חלק מההוצאות של החברה. ההפרש בין סך ההכנסות לכל ההוצאות של החברה, מבטא את הרווח הנקי, שהוא השורה התחתונה בדו”ח הרווח וההפסד.