אחת הדרכים העומדות בפני חברה שרוצה לגייס כסף היא לקבל הלוואה. החברה יכולה לקבל את ההלוואה מבנק, ממוסד כספי, מן הציבור הרחב או ממקורות אחרים.

מי שמשכיר את ביתו דורש בתמורה שכר דירה. גם מי שמלווה (משכיר) את כספו דורש תמורה וזו נקראת ריבית. לדוגמא, בנק א' הלווה למשה 10,000 ש”ח למשך שנה. בסוף השנה יחזיר משה לבנק את סכום ההלוואה (הנקרא: קרן ההלוואה) בסך 10,000 ש”ח בתוספת סכום מסוים, למשל 2,000 ש”ח, כריבית בתמורה להלוואה.

דוגמא נוספת: בנק א' הלווה למשה 20,000 ש”ח לשנה בריבית של 20%, בסוף השנה יחזיר משה לבנק את קרן ההלוואה בסך 20,000 ש”ח בתוספת ריבית בסך 4,000 ש”ח.

אם ההלוואה ניתנת לשנתיים יהיה סכום הריבית כפול. כלומר, משה ישלם לבנק בתום השנה הראשונה ריבית בסך 4,000 ש”ח ובתום השנה השניה ישלם שוב ריבית בסך 4,000 ש”ח ויחזיר את קרן ההלוואה בסך 20,000 ש”ח.

אם ייתן הבנק למשה הלוואה לחצי שנה (6 חדשים) משה ישלם לבנק רק חצי מהריבית הנדרשת לשנה, דהינו 2,000 ש”ח. 

סכום הריבית לתקופה = מס' חדשים X סכום הריבית לחודש

אחת הדרכים העומדות בפני חברה שרוצה לגייס כסף היא לקבל הלוואה. החברה יכולה לקבל את ההלוואה מבנק, ממוסד כספי, מן הציבור הרחב או ממקורות אחרים.