בדוגמאות הבאות נמשיך לעקוב אחר פעילות “פיצה שחמט” מחודש לחודש, ונבחן כיצד הפעילות מקבלת ביטוי במאזן ובדו”ח רווח והפסד.

כזכור, מאזנה של “פיצה שחמט” לסוף חודש ינואר 2001 היה כדלקמן: 

פיצה שחמט. מאזן ליום 31.1.2001 (ש”ח)

התחייבויות + הון עצמי:

נכסים:

 

נכסים שוטפים

 

התחייבויות לזמן קצר

9,000 

מזומן                        

9,000

הלוואות מבנקים                      

5,000 

מלאי            

הון עצמי

נכסים קבועים

 25,000

הון מניות

10,000

בניין                           

                                

6,000 

ציוד                            

 

 

4,000 

ריהוט                          

34,000

סה”כ: 

34,000            

סה”כ:                 

הפעילות בחודש פברואר

במהלך חודש פברואר החברה קנתה חומרי גלם בסך 4,000 ₪ והשתמשה בכולם להכנת פיצות (החברה החליטה לא להשתמש במלאי הקיים, ולשמור אותו למקרה חירום). בנוסף, היא שילמה שכר עבודה לאופה בסך 5,000 ₪.
את הפיצות מכרה החברה תמורת 11,000 ₪.
כל הפעולות בוצעו במזומן.
פעולות אלה יביאו לרישום הבא בדו”ח רווח והפסד:

פיצה שחמט
 דו”ח רווח והפסד – פברואר 2001 (ש”ח)

מכירות

11,000

עלות מכר (חומרי גלם + שכר עבודה)

9,000

 

    ====

רווח נקי
(בהנחה שהחברה לא משלמת מס)

2,000 

סעיפי המאזן שישתנו עקב פעילות החברה בחודש פברואר: 

צד הנכסים:

סעיף המזומנים יגדל ב-2,000 ₪. ההסבר: מכירות בסך 11,000 ₪ פחות הוצאות בסך 9,000 ₪. 

צד ההתחייבויות:

מאחר שהחברה הרוויחה 2,000 ₪ ממכירת הפיצות, תחת סעיף ההון העצמי (בעמודה השמאלית של המאזן)  יתווסף סעיף “יתרת רווח” בסך 2,000 ₪.

סעיף יתרת רווח לא הוצג במאזן של החודש הקודם, כיוון שסכומו היה אפס.

מאזן החברה ליום 29.2.2001 יראה כך (השינויים לעומת חודש קודם מסומנים בצבע): 

פיצה שחמט מאזן ליום29.2.2001 (ש”ח)

התחייבויות + הון עצמי:

נכסים:

נכסים שוטפים:

 

התחייבויות לזמן קצר:

11,000

מזומן                         

9,000 

הלוואות מבנקים                     

5,000 

מלאי                         

 

הון עצמי:

 

נכסים קבועים:

25,000

הון מניות                                  

10,000

בניין                           

2,000 

יתרת רווח                               

6,000 

ציוד                            

 

 

4,000 

ריהוט                         

36,000 ₪  

סה”כ:             

36,000 

סה”כ:                 

הפעילות בחודש מרץ

מכירות  –  15,000 ₪. תנאי התשלום: מזומן.

הוצאות

קניית חומרי גלם  – 6,000 ₪. תנאי תשלום: 4/2001.
תשלום שכ”ע  – 4,000 ₪. תנאי תשלום: מזומן.
פרסום בעיתון – 1,000 ₪. תנאי התשלום:  מזומן.

פעולות אלה יביאו לרישום הבא בדו”ח רווח והפסד:

 פיצה שחמט
 דו”ח רווח והפסד – פברואר 2001 (ש”ח)

מכירות

15,000

עלות מכר
(חומרי גלם 6,000 ₪ + שכ”ע 4,000 ₪ )

10,000

 

   ====

רווח גולמי

5,000

הוצאות שיווק

1,000

 

   ====

רווח נקי

4,000

סעיפי המאזן שישתנו עקב פעילות החברה בחודש מרץ:

צד הנכסים:

סעיף המזומנים יגדל ב-10,000 ש”ח. וההסבר: מכירות 15,000 ₪  פחות הוצאות במזומן בסך 5,000 ₪ (שכר לעובד + פרסום בעיתון).

צד ההתחייבויות:

סעיף אשראי ספקים יגדל ב-6,000 ₪. וההסבר: קניית חומרי גלם, שאת תמורתם החברה התחייבה לשלם בעתיד.  מאחר שהחברה הרוויחה 4,000 ₪, סכום זה יתווסף לסעיף “יתרת הרווח”.

מאזן החברה ליום 31.3.2001 יראה כך (השינויים מסומנים בצבע):

פיצה שחמט מאזן ליום 31.3.2001 (ש”ח)

התחייבויות + הון עצמי:

נכסים:

התחייבויות לזמן קצר:

 

נכסים שוטפים:

6,000

אשראי ספקים                  

21,000

מזומן                       

9,000

הלוואות מבנקים               

5,000

מלאי                         

הון עצמי:

 

נכסים קבועים:

25,000

הון מניות                           

10,000

בניין                         

6,000

יתרת רווח                         

6,000 

ציוד                         

 

 

4,000 

ריהוט                      

46,000     

סה”כ:       

46,000            

סה”כ: