מועדי המסחר בפרק זה מתייחסים למניות העיקריות, מוצרי מדדים ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות סגורות. שאר ניירות הערך (לדוגמא ני”ע דלי סחירות או כאלו הנסחרים ברשימת השימור1 ) נסחרים במועדים אחרים.

המסחר היומי מתבצע במסגרת חמישה שלבים, כאשר שנייים מביניהם , שלב המסחר בשער הפתיחה ושלב המסחר בשער הנעילה הינם קצרים.

שלב א' – שלב טרום פתיחה – נמשך מ 09:00-9:45 (במניות שאינן שיכות למאגר תמר2 נמשך שלב א' עד  – 10:15.)

שלב ב' – שלב מסחר פתיחה 09:45-09:46 (09:30-09:31 באג”ח ומק”מ, 10:15 במניות דלות סחירות)

שלב ג' – שלב המסחר המרכזי , השלב הרציף 09:46-16:14 בימי א' ו 09:46-17:14 בימים ב'-ה'.

שלב ד' – שלב טרום הנעילה – ימי א' 16:14-16:15 , ימים ב'-ה' 17:14—17:15

שלב ה' – שלב מסחר בשער הנעילה – ימי א' 16:24-16:25, ימים ב'-ה-‘ 17:24-17:25

המסחר בנגזרים מתחיל בשעה 9:30 ומסתיים בשעה 16:35 ביום א' ובשעה 17:35 בימים ב'-ה'.   המסחר בנגזרים מתבצע בשלב מסחר אחד – שלב רציף בלבד.

המסחר בשלב טרום הפתיחה מתחיל ב-“שער הבסיס” (שער הנעילה של אתמול) ומסתיים בשער זמני הנקרא “שער הפתיחה”.
המסחר בשלב המסחר המרכזי מתחיל ב – “שער הפתיחה” ומסתיים ב – “שער הנעילה”.
המסחר בשלב הנעילה מתקיים רק בשער הנעילה.
לאחר שנדון בסוגי הפקודות השונים נפרט כל שלב משלבי המסחר.

להלן טבלה המרכזת את שעות הפעילות בשלבי המסחר השונים:

טבלת שלבי המסחר היומי


1 רשימת השימור היא רשימה של חברות שמניותיהן נסחרו בעבר ברשימה הראשית אך נגרעו ממנה מכיוון שלא עמדו בכללים בסיסיים שקבעה הבורסה (כגון: שווי מינימלי של החזקות ציבור, סחירות נמוכה במניה , ירידה ניכרת בפעילות ועוד)

מאגר תמר כולל כ-300 חברות שעמדו בתנאי סף כדי  להיכלל במדדי השקעה של הבורסה, רשימת המניות במאגר זה מתעדכנת אחת לחצי שנה.