שלב זה מתחיל עם סיום שלב הרצף. מתקיים בו מסחר דו-צדדי, סימולטני ורציף. בשלב הנעילה כל העסקאות נעשות רק בשער הנעילה ואין הגבלה על גודל הפקודה המינימלית. 

סיכום שלבי המסחר

הטבלה מתוך אתר הבורסה לנ”יע

טבלת סיכום שלבי המסחר

במניות קבוצה א' – נכללות מניות הנמצאות ב”מאגר תמר”⁴, תעודות סל ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות סגורות.
מניות קבוצה ב' – מניות שאינן כלולות בתמר וניירות ערך המירים למניות.

בני”ע דלי סחירות לא מתקיים שלב מסחר רציף. ניירות הערך הללו נסחרים בבוקר בשלב מסחר הפתיחה ואחר הצהריים בשלב הנעילה.

____________________

⁴מאגר “תמר” – מאגר הכולל למעלה מ 300 מניות הנכללות במדדי ההשקעה שקבעה הבורסה לני”ע. רשימת המניות במאגר זה מתעדכנת אחת לחצי שנה.

 

טבלה #9: מדרגות בקביעת מחירי ני”ע 

מחיר ני”ע באגורות

מדרגות

מ-1 עד 1,000 אג'                     0.1     אג'
מעל 1,000 ועד 100,000 אג'                       1      אג'
מעל 10,000 ועד 100,000 אג'                       10    אג'
מעל 100,000 אג'                       100   אג'

 

לדוגמא, לני”ע שמחיר הבסיס שלו הוא 3000 אגורות ניתן להגיש פקודות במדרגות של 1 אג' (3,011, 2,991 וכו').