כ-`1/3` מהפעילויות המבוצעות בישראל נחשבות פעילויות לא עסקיות, ואלו הן:

  1. תוצר שירותים ציבוריים, כולל את כל השירותים הניתנים לאזרחים על ידי המגזר ציבורי.
  2. דיור תרומת סעיף הדיור לתמ”ג.
  3. הפעילות של חלק מהמלכ”רים. (מלכ”ר – זה ר”ת של מוסד ללא כוונת רווח). 

 

המונח תמ”ג עסקי מתייחס לתמ”ג בניכוי הפעילויות שאינן עסקיות.

תרשים 18

התמ”ג לנפש ב- 2002 , לפי מדינות
(מונחי שיויון כוח הקניה PPP) אלפי $

 

תרשים 19

תמ”ג עסקי לאורך השנים
(מחירי 2002 במיליארדי ש”ח)

תמ"ג עסקי לאורך השנים