כללי

במרבית המדינות בעולם, הממשלה מעניקה לאזרחים שירותים שונים כגון: חינוך, בריאות, צבא, משטרה, תמיכה בנזקקים ועוד שורה שלמה של שירותים.

בישראל, על פי החוק כל הפעולות הכספיות של הממשלה חייבות להיעשות בצורה מסודרת ושקופה, במסגרת תקציב שנתי שמקבל את אישורו של בית המחוקקים והופך לחוק שנקרא “חוק התקציב”.

                                       

תקציב המדינה (בקיצור: “התקציב”)

התקציב הוא דו”ח שמכין אגף התקציבים במשרד האוצר, לקראת כל שנה חדשה. התקציב מפרט את ההוצאות הצפויות של הממשלה מחד, ואת ההכנסות הצפויות מאידך.

 • ההוצאות הצפויות בתקציב נקראות “תקציב הוצאות”.
 • ההכנסות הצפויות בתקציב נקראות “תקציב הכנסות”.

 

צורת דו”ח התקציב

הדו”ח מוצג בשני טורים: טור הכנסות וטור הוצאות, כפי שמוצג בטבלה 14.

טבלה #14: דו”ח התקציב לשנת 2002
מיליארדי ש”ח

הוצאות הכנסות
************************* *************************
******************* *******************
**********************

**********************

************** **************
******************* *******************
סה״כ 267.0 סה״כ 267.0

תקציב ההוצאות

לצורך הכנת תקציב ההוצאות, כל משרד ממשלתי עורך אומדן של ההוצאות הצפויות אצלו. ההוצאות העיקריות בכל משרד הן: שכר העובדים וקניית מוצרים, וכן “תשלומי העברה ותמיכות” שמיד נסביר את משמעותם.

 

תשלומי העברה

מרבית משרדי הממשלה מעניקים את שירותיהם למשקי הבית באמצעות מוסדות שונים שאינם משרדי ממשלה, כגון: בתי חולים, קופות חולים, אוניברסיטאות, בתי ספר, מוסדות סעד, בתי אבות, ישיבות, עיריות, ביטוח לאומי (תשלום קצבאות) וכדומה.

הממשלה משתתפת בהוצאות של אותם מוסדות והכספים המועברים אליהם מצידה נקראים “תשלומי העברה”.

תשלומי העברה מהווים מרכיב מרכזי בתקציביהם של חלק מהמשרדים ובמיוחד משרדי הבריאות החינוך, והסעד. תשלומי העברה כוללים גם סכום של כ- 24 מיליארד ש”ח המועבר לביטוח לאומי ומיועד לתשלום קיצבאות כספיות לקבוצות שונות באוכלוסיה.

 

תמיכות

תמיכות הן כספים המועברים כסיוע לפירמות ומגזרי משק שונים.

תשלומי העברה ותמיכות

בדו”חות תקציב המוצגים במתכונת מקוצרת, מוצגים תשלומי העברה ותמיכות כסעיף אחד.

 

מלכ”רים = מוסדות ללא כוונת רווח

המוסדות שבאמצעותם המדינה מעניקה שירותים הם מלכ”רים (ר”ת של מוסדות ללא כוונת רווח). אם נוצר בהם רווח כלשהו, הוא מופנה למתן שירותים לציבור. 

הוצאות נוספות שיש למדינה ועליהן מופקד אגף החשב הכללי במשרד האוצר הן:

 • תשלומי ריבית.
 • החזר הלוואות.
 • הוצאות של גופים ומוסדות החוסים בצילה של המדינה, כגון: בית הנשיא, מימון מפלגות וכד'.

 

צורת הצגת ההוצאות בדו”ח התקציב

ישנן מספר דרכים להציג את ההוצאות הממשלתיות. נמנה את 3 העיקריות:

 1. פירוט לפי משרדים.
 2. פירוט לפי יעדים.
 3. פירוט עפ”י: שכר עבודה, קניות ואחר.

 

הנתונים בטבלאות הבאות לקוחים מתוך תקציב המדינה לשנת 2002.

 

1. פירוט לפי משרדים

במתכונת זו מוצגת רשימה של כל משרדי הממשלה כשלצד כל משרד נקוב הסכום הכספי שהמשרד רשאי להוציא. בטבלה 15 מופיעה דוגמא לתקציב המוצג במתכונת זו.

עם זאת ישנן מספר שורות שבהן במקום שם המשרד הממשלתי, מפורט יעד ההוצאה
(כגון: “תגמולים לנכים” או “תמיכות במוצרי יסוד [=סיבסוד מוצרים]”). פירוט היעד במקום שם המשרד נעשה כאשר יותר ממשרד אחד שותף בהוצאה. מקור הכספים העיקרי לאותם “יעדים” הוא משרד האוצר.

השורות שבהן נרשם יעוד ההוצאה בטבלה 15 מסומנות בכוכבית: *.

כמובן שהסכומים הנקובים בשורות המסומנות נגרעו מתקציבי המשרדים.

טבלה #15: תקציב הוצאות
פירוט לפי משרדים (סדר המשרדים הראשונים לפי גודל ההוצאה)

הערות הוצאות 
במיליארדי ש״ח
המשרד
46.5 משרד הביטחון
30.4 משרד החינוך
מיועד לתמיכה בנזקקים 23.9 העברה לביטוח לאומי
14.9 משרד הבריאות
6.7 ביטחון פנים
תשלום פנסיה לעובדי המדינה 5.1 גמלאות ופיצויים (משרד האוצר)*
5.3 משרדי העבודה
4.0 משרדי שיכון (משרד העבודה )*
4.5 רשויות מקומיות *
2.8 תמיכה במוצרי יסוד *
3.0 תמיכות בענפי המשק *
2.7 תגמולים לנכים*
פירוט: האוצר 1.6 , משפטים 1.5, חוץ 1.5, דתות1.5 , קליטת עלייה 1.5, חיילים משוחררים 0.1, השאר- אחר 15.1 משרדים אחרים (סה״כ)
4.5 1. רזרבה (תקציבית)
30.4 2. תשלומי ריבית (משרד האוצר)
51.1 3. פירעון חובות (משרד האוצר)
16.1 4. השקעות לפיתוח
267.0 סה״כ הוצאות 

4 השורות שלפני האחרונה , בטבלה. (מסומנות 4,3,2,1 ומוצגות ברקע אפור)

את 4 השורות שלפני האחרונה בטבלה נמיין ל- 2 קבוצות:

הקבוצה התחתונה – (שורות מספר 3 ו- 4) ידועה בשם “תקציב פיתוח” שעליו נרחיב בהמשך.
(שורה מספר 3 היא באחריות משרד האוצר).

הקבוצה העליונה – (שורות מספר 1 ו- 2) היא באחריות משרד האוצר.

שורת הרזרבה (שורה מס' 1) כוללת סכום כספי המיועד להוצאות שלא נצפו מראש.

כל 4 השורות הנ”ל מופיעות בכל אחת משלוש צורות התקציב שאותן נציג, ובאותה מתכונת, למעט שורה מס' 4 – “השקעות לפיתוח“, שאותה נוהגים מידי פעם לפרק למרכיבים נוספים.

 

2. פירוט לפי יעדים

במתכונת זו הדגש הוא על התחום שעבורו מיועד הכסף. בטבלה 16 מופיעה דוגמא לתקציב המוצג במתכונת זו.

טבלה #16: תקציב הוצאות 2002
פירוט לפי יעוד ההוצאה

הוצאות 
במיליארדי ש״ח

יעוד ההוצאה
86.0 צריכה אזרחית
46.5 צריכה בטחונית
32.4 תשלומי העברה ותמיכות
4.5 רזרבה
30.4 תשלומי ריבית
51.1 פירעון חובות
16.1 השקעות פיתוח
267 סה״כ הוצאות

3. פירוט עפ”י שכר עבודה, קניות ואחר

הפירוט במתכונת זו מוצג כך:

טבלה #17: פירוט עפ”י שכר עבודה , קניות ואחר

תקציב רגיל

 

199.8

    שכר עבודה + קניות

137.0

 

    תשלומי העברה ותמיכות

32.4

 

    תשלומי ריבית

30.4

 

תקציב פיתוח

 

67.2

    שכר עבודה + קניות

16.1

 

    פרעון חובות

 51.1

 

סה”כ הוצאות

 

267.0

תקציב ההכנסות

המקור העיקרי להכנסות המדינה הם המיסים – בעיקר מס הכנסה ומע”מ (מע”מ = מס ערך מוסף). הטיפול בהכנסות המדינה מופקד בידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר. המיסים כוללים גם היטלים ואגרות.

בטבלה 18 מופיעה דוגמא לתקציב הכנסות.

טבלה #18: תקציב ההכנסות 2002
מיליארדי ש”ח

 

מקור ההכנסה

הכנסות (במיליארדי ש”ח)

א.

מיסים

162.7

1. מיסים ישירים – סה”כ

86.1

            מס הכנסה

79.9

            מס שבח

1.0

            מס דירות 

3.3

            מס עסקים

1.9

2. מיסים עקיפים – סה”כ

76.6

            מע”מ

53.3

            מס קנייה

10.3

            מס דלק

6.1

            אגרות כלי רכב

2.3

            אגרות ורישיונות אחרים

2.0

            מס בולים

1.0

            מכס

1.6

ב.

הכנסות אחרות

(כולל: הכנסות מהפעלת הרכבת, רשות הנמלים, חברת חשמל, משירותי בתי”ח ממשלתיים , תעשייה צבאית , מפעל הפיס ועוד)

22.4

ג.

מענקים מחו”ל

11.8

ד.

הלוואות מחו”ל

9.3

ה.

הלוואות מקומיות

60.8

 

סה”כ

267.0

 

גירעון

כאשר ההכנסות הצפויות+מענקים (ללא הלוואות) קטנות מההוצאות הצפויות, קיים גירעון.
את הגירעון הממשלה מממנת באמצעות הלוואות והפרטות.

תקציב רגיל ותקציב פיתוח

דו”ח התקציב כולל שני תת-תקציבים:

 1. תקציב רגיל, שהוא התקציב העיקרי.
 2. תקציב פיתוח, בשולי התקציב הרגיל.

בהמשך כשנכתוב “תקציב”, הכוונה לשני תת התקציבים יחד.

מאפייני ההוצאות בכל אחד מתת התקציבים

1. תקציב רגיל

ההוצאות כוללות את ההוצאות המיועדות לצרכים שוטפים כגון: שכר עבודה,קניות שוטפות , תשלומי סעד וכד'.

2. תקציב פיתוח

ההוצאות כוללות שני מרכיבים:

 1. החזר חובות.
 2. הוצאות בעלות אופי השקעתי, כגון: בניית מבני ציבור (בתי”ס , בתי חולים וכד'), השקעה במפעלים והשקעה בפיתוח תשתיות (רכבות, כבישים, מנהרות, מאגרי מים, ועוד). השקעות אלו מיועדות להגדיל את כושר התפוקה של המשק בעתיד.

מאפייני ההכנסות בכל אחד מתת התקציבים

בדרך כלל:

 1. תקציב רגיל – הכנסות ממיסים.
 2. תקציב פיתוח – הלוואות הן בארץ והן מחו”ל.

עם זאת ישנן שנים שבהן חלק מהתקציב הרגיל ממומן גם על ידי הלוואות (כאשר המיסים לא מספיקים) וישנן שנים שבהן חלק מתקציב הפיתוח ממומן גם על ידי מיסים (כאשר יש עודף של מיסים למימון התקציב הרגיל).

 

ביצוע התקציב בפועל לשנת 2002

בתום כל שנה מתפרסמים נתוני ביצוע של התקציב בפועל .

טבלה 15א' מציגה את ביצוע תקציב 2002 , כשההוצאות ממויינות לפי משרדי ממשלה .

ההבדל בין סעיפי ההוצאות בטבלה 15א' לסעיפי טבלה 15 היא שורת “הרזרבה התקציבית”

שנעלמת בטבלה 15א' . והסיבה,  הסכום הכספי ששוריין בתחילת השנה במסגרת הרזרבה , למטרות בלתי צפויות , שימש בפועל לכיסוי הוצאות באחד או יותר מסעיפי ההוצאה המפורטים בטבלה 15א'. כמו כן ייתכן שבחלק מהרזרבה גם לא השתמשנו כלל . על הפער בין הצעת התקציב ומימושה בפועל, מתקיימים מידי שנה דיונים  וניתוחים רבים . חלקם פוליטיים , חלקם על טהרת התיאוריות הכלכליות וחלקם משולבים (פוליטיקה + כלכלה).

טבלה 15א

260.7 סה״כ הוצאות 260.7

סה״כ הכנסות

19.3 ממש ומינהל 148.9 מיסים
1.1 גופי שלטון עיקריים(1) 70.4 מס הכנסה
1.6 משרד האוצר 51.0 מע״מ
6.7 משרד לבטחון פנים 9.3 מס קניה
4.4 משרדים אחרים(2) 6.7 מס דלק
5.2 גימלאות ופיצויים 4.2 אגרות
0.4 הוצאות שונות 1.4 מכס
1.3 מס מעסיקים
55.5 ביטחון 2.8 מיסי נדל״ן
1.8 מיסים אחרים
4.3 רשויות מקומיות
14.4 הכנסות אחרות
79.1

שירותי חברה

2.6 ריבית ורווחים 
29.4 משרד החינוך 1.6 תמלוגים
15.5 משרד הבריאות 2.5 תקבולים שונים
5.5 משרד התעסוקה והרווחה 5.3 החזר השקעות והלוואות ממשלה
3.4 משרדים אחרים(3) 0.4 הפרטה
22.3 העברות לביטוח לאומי 1.9 תקבולים מבנק ישראל 
2.9 אחרים(4)
59.6 מלוות בארץ
11.5 כלכלה ומשק 51.7 מהציבור
1.2 משרד חלקאות  7.9 מביטוח לאומי
3.6 מענקי בינוי ושיכון
0.5 משרד התחבורה 8.2 מלוות מחו״ל
0.4 משרד התיירות 6.1 בונדס
0.5 משרדים אחרים (5) 2.0 בערבויות בארה״ב
2.4 תמיכות בענפי המשק 0.0 בנקאויות
2.0 תמיכה במוצרים ציבוריים 
 0.9 הוצאות שונות(6( 15.0 מענקים ארה״ב
11.5 בטחוני
28.8 ריבית 3.5 אזרחי
19.2 בארץ
5.5 בחו״ל 14.7 הכנסה מותנית
4.1 ביטוח לאומי
49.9 פירעון חובות
34.0 בארץ
10.2 בחו״ל
5.7 ביטוח לאומי
12.4 תקציב פיתוח

(מיליארדי ₪)