תרחישים של מהלכי שינוי
בהמשך נתייחס ל- 5 תרחישים של מהלכי שינוי. בכל תרחיש נציג את סבב התגובות בליווי של התרשימים. לתרשים הראשון נוסיף מלל.

הנחות יסוד
אנו נניח שעוצמת התגובות בסבב II הן פחותות מאלו שבהסבר I (ב-50%).
במילים אחרות סבב II מקזז חצי מההשפעות של סבב I.

אם לדוגמה בסבב I עקומת הביקוש זז פנימה ובסבב II היא זז כלפי חוץ אז נניח שבסבב II היא תזוז חצי המרחק שבסבב I (תרשים 100). וכך לגבי עקומת היצע ועקומת ההוצאות המצרפיות במקרים חריגים נוסיף התייחסות לגוף המקרה.

תרשים 100

תרשים 100 מהלכי שינוי

תרחיש 1: גידול בהיצע הכסף

תרשים סבבי התגובות

תרשים סבבי התגובות

ההסברים לסבב I (מספור ההסברים תואם למספור מעל מסגרת המשתנה)

 1. `[darri]` –  הירידה ב-i נובעת מתזוזה ימינה של SM תרשים 4.
 2. `[uarrI]`  – הגידול ב-I  נובע מהקשר בין i ל-I  (תרשים 3).
 3. `[$darr]`  – הירידה בריבית מקטינה את הביקוש למטבע מקומי (בעיקר לנכסים כספיים) והוא נחלש (תרשים 5).
 4. `[NExuarr]`  – החלשות המטבע המקומי גורם לעליה ב— בעקבות הירידה ביבוא תרשים 6 והעליה ביצוא (תרשים 7).
 5. `[uarrYuarrP]`  -הגידול ב-I  ו— גורם לתזוזה כלפי מעלה של עקומת ההוצאות המדפיות מ –`E_0` ל- `E_1` בתרשים 1 ובמקביל לתזוזה כלפי חוץ של עקומת AD מ-`AD_0`  ל-`AD_1`  (תרשים 2). ובעקבותיה גידול ב-Y ו-P.

  הסברים לסבב II

 6. `[uarrD_(m)]` – מקובל להניח שגידול בתפוקה גורם לגידול בביקוש לכסף
 7. `[uarri]`  – העלייה נובעת מתזוזה ימינה של Dm (תרשים 4).
 8. `[$uarr]` – העלייה בריבית מגדילה את הביקוש למטבע מקומי (בעיקר לנכסים כספיים) והוא מתחזק (תרשים 5).
 9. `[darrI]`  – העלייה בריבית מקטינה את הביקוש להשקעות.
 10. `[NE_(x)darr]`  – התחזקות המטבע המקומי גורם לירידה ב- NEx בעקבות עלייה ביבוא (תרשים 6) וירידה ביצוא (תרשים 7).
 11. `[darrYdarrP]`  – הירידה ב- I וב- NEx גורמת לעקומת ההוצאות המצרפיות לזוז מ-`E_1` ל-`E_2`  ולעקומת הביקוש המצרפי מ-`AD_1` ל-`AD_2` . ובעקבותיה ב-Y ו-P.

 

תרחישים 2

 

תרחיש 1 – סבבים III ו- IV
הקדמה
סבב III הוא באותה מתכונת ועם אותה פרשנות כמו סבב 2 רק בכיוון הפוך.
וכך לגבי סבב IV ביחס לסבב III.

תרשים סבב II

תרשים סבב 2

תרשים סבב III

תרשים סבב 3

תרשים סבב IV

תרשים סבב 4

 מודל ad-as

 

תרחיש 2: `[uarrEx]`

תרחיש 2 EX


 

 תרחישים 4

תרחיש 3: `[uarrG]` השלם בעצמך את החיצים והמספרים במסגרת ובתרשימים.

תרחיש 3G

תרחישים 5

 

תרחיש 4:  `[uarrT]` השלם בעצמך את החיצים והמספרים במסגרת ובתרשימים

תרחיש 4

תרחישים 6

תרחיש 5: `[darri]`  השלם בעצמך את החיצים והמספרים במסגרת ובתרשימים

תרחיש 5