כל קרן חייבת לפרסם תשקיף לפני שהיא מתחילה לפעול. בתשקיף מצויינים כל הפרטים החשובים למשקיעים ששוקלים להצטרף לקרן, כגון: מי הם מנהלי הקרן, השכלתם וניסיונם, מדיניות ההשקעה של הקרן, מדיניות חלוקת הרווחים וכיו”ב. בתשקיף גם מצויינים שיעורי כל העמלות שהקרן משלמת. אחת לשנה הקרן מחדשת את התשקיף וכוללת בו גם את אחזקות הקרן למועד התשקיף.

התמחות הקרן

כל קרן חייבת להצהיר באילו אפיקי השקעה היא מעוניינת להתמחות. הקרנות מסווגות עפ”י התמחותן או מדיניות ההשקעה שלהן: קרן המתמחה במניות – רוב השקעותיה במניות; קרן המתמחה באג”ח – רוב השקעותיה באג”ח; קרן המתמחה במט”ח – רוב השקעותיה בני”ע הנסחרים או הצמודים למט”ח; קרן חו”ל  מהשקעותיה במניות הנסחרות בחו”ל (בדרך כלל בארה”ב); קרן גמישה או מעורבת – מנהל הקרן אינו מחויב להתרכז באפיק אחד כלשהו, אלא רשאי לפעול על פי הבנתו בכל אחד מאפיקי ההשקעה.

הבחירה באיזה סוג של קרן אתה מעוניין להשקיע, נעשית על- פי הציפיות שלך לגבי העתיד לדוגמא, אם אתה סבור ששוק המניות יפרח בתקופה הקרובה, קנה קרן נאמנות המתמחה במניות.

ברוב טבלאות הנתונים הקרנות ממויינות לפי התמחותן.

סיווג קרנות נאמנות על פי שיעור החשיפה למניות ולמט”ח

החל משנת 2008 נדרשים מנהלי הקרנות לסמן מהו שיעור החשיפה המכסימלי של כל קרן למניות ומהו שיעור החשיפה המכסימלי שלה
למטבע חוץ. החשיפה למניות מסומנת במספרים 5-0 כאשר רמת חשיפה 0 משמע שבקרן אין מניות כלל ורמת חשיפה 5 משמעותה שהקרן יכולה להיחשף למניות ברמה של עד 200 % משוויה. כמובן שקרן אינה יכולה לקנות מניות ביותר מ%100 מכספה וחשיפה גבוהה יותר מתאפשרת ע”י רכישת אופציות מעוף ואופציות למדדי המניות בהם נדון בפרק נפרד.

להלן טבלת סימון שיעורי החשיפה של קרנות הנאמנות

שיעור חשיפה
מירבי למניות
שיעור חשיפה
מירבי למט”ח
ללא חשיפה 0 0
עד 10% 1 A
עד 30% 2 B
עד 50% 3 C
עד 120% 4 D
עד 200% 5 E

לדוגמא:”קרן אביבית אג”ח 2C –”המשמעות היא שאחוז המניות בקרן לא יכול להיות גבוה מ %30 ואחוז האחזקה במט”ח בקרן זו לא יעלה על %50 מנכסיה.