דוגמה לתרחיש 1:

חברת “צ'לס” מחלקת כל שנה דיבידנד קבוע של $100 לנצח. 

מחיר ההון של החברה הוא 10% לשנה. 

מהו שוויה של מניית “צ'לס”?

פתרון:

נתון: `Ke = 10% ` ,` D0 = 100` , הדיבידנד קבוע נצח, לכן:

מחיר המניה  `P =(D_o)/(K_e) = (100)/(0.1) = $1,000`

דוגמה לתרחיש 2: 

חברת “מסי” בע”מ חילקה אתמול דיבידנד בסך $1,000.

הרווחים והדיבידנדים של החברה צפויים לצמוח מדי שנה ב- 10%. 

מחיר ההון של החברה הוא 20% לשנה.

מהו שוויה של מנית “מסי”?

פתרון:

נתון: `D0=1,000`   , `g=10%=0.1` , `Ke=20%`    

ולכן:  `P =(D_o (1+g))/(K_e-g) = (1,000*1.1)/(0.2 – 0.1) = $11,000`

דוגמה לתרחיש 3 :

חברת “ג'ורדן” בע”מ חילקה אתמול דיבידנד של$ 100 למניה. מחיר ההון של `(x+1)/(x-1)` החברה הוא 20%. הדיבידנדים של החברה צפויים לגדול בשנתיים הקרובות בשיעור של 10% לשנה. בשנה השלישית ולנצח יגדלו הרווחים והדיבידנדים בשיעור של 5%.

מה שוויה של מנית “ג'ורדן”?

פתרון:

נתון: `D0 = 100 ` , `Ke = 20%` , `g1=10% ` , `g2=5%`

בשנתיים הראשונות תזרימי הדיבידנדים של החברה לפי מחיר ההון יתנו את הערך הנוכחי להיום של השנתיים הראשונות: 

`NPV_1 =(D_o(1+g_1))/(1\=K_e) + (D_o(1+g_1)^2)/(1+K_e)^2 = (100*1.1)/(1.2)+(100*(1.1)^2)/(1.2)^2 = $175.7`

החל מהשנה השלישית ועד אין סוף, הערך הנוכחי של תזרימי הדיבידנד לתחילת שנה ד' יהיה לפי הנוסחה של תרחיש 2 (ראה דוגמה קודמת) :

`NPV_2 = (D_2(1+g_2))/((Ke-g_2)) = (121*1.05)/(0.2-0.05) = $847`

תזרים הדיבידנדים:

כאשר הדיבידנד D2 שחולק אתמול בתחילת השנה השלישית הוא:

`D_2 = D_0*(1+g_1)^2 = $121`


הערה חשובה:

`NPV_2=$847` הוא הערך הנוכחי של תזרימי הדיבידנדים לנצח של החברה החל בתחילת שנה שלישית. 

כלומר ערך זה הוא לא נכון להיום אלא לתחילת שנה שלישית.

על כן צריך להוון  את הערך הזה להיום לפי מחיר ההון של החברה, Ke :

`NPV_3 =(NPV_2)/((1+Ke)^2) = (847)/(1.2)^2 = $585.2`

סה”כ שווי של מנית חברת “ג'ורדן” בזמן 0, כלומר היום, הוא הסכום של 

    `NPV3 + NPV1` :

`P=NPV_1+NPV_3=175.7+585.2=$760.9`