מקובל לחלק את נכסי החברה לשתי קבוצות עיקריות (בכל אחת מהן תת-קבוצות): 

רכוש שוטף – קבוצה זו כוללת מזומנים וכן רכוש אחר שאמור להפוך למזומנים במסגרת הפעילות השוטפת של החברה. נכסים אלה הם בעיקר: מזומנים, מלאי (שיימכר תמורת מזומנים), ואשראי לקוחות (שבבוא העת הם ישלמו את חובם במזומן).

רכוש קבוע – נכסים שאינם צפויים להפוך למזומנים במסגרת הפעילות העסקית הרגילה של החברה. למשל:  מכונות, מחשבים, ריהוט משרדי, בניין משרדים, וקרקע שבבעלות החברה.

התחייבויות שוטפות והתחייבויות לזמן ארוך

מקובל לחלק את ההתחייבויות של החברה לשני סעיפים עיקריים: 

התחייבויות שוטפות (שנקראות גם: התחייבויות לזמן קצר) – התחייבויות שהחברה צריכה לשלם בתוך שנה, ובהם:
אשראי ספקים – לרוב, כאשר חברה מקבלת סחורה מספק היא מתחייבת לשלם עבורה תוך כחודש-חודשיים. כל עוד חוב זה לא שולם בפועל, הוא יופיע תחת סעיף ההתחייבויות לזמן קצר במאזן.
גם הלוואות מבנקים שהחברה אמורה לפרוע תוך שנה, ירשמו במסגרת ה”התחייבויות השוטפות”.

התחייבויות לזמן ארוך – התחייבויות שהחברה צריכה לפרוע, אך לא במהלך השנה הקרובה. למשל: הלוואה ל-10 שנים שהחברה קיבלה מהבנק.

בדוגמה להלן ניתן לראות כיצד נראה מאזן אשר הנכסים בו מחולקים לשני סוגים עיקריים (רכוש קבוע ורכוש שוטף) וההתחייבויות בו מחולקות לשני סוגים עיקריים (התחייבויות שוטפות והתחייבויות לזמן ארוך).

פיצה שחמט 
מאזן ליום 31.12.2001 (ש״ח)
נכסים התחייבויות + הון עצמי
רכוש שוטף התחייבויות שוטפות
מזומנים 3,500 אשראי ספקים 4,000
מלטי 4,000 סה״כ התח׳ שוטפות 4,000
אשראי מלקוחות 2,500
סה״כ רכוש שוטף 10,000 התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות מבנקים 6,000
רכוש קבוע סה״כ התח׳ לזמן ארוך 6,000
ציוד 6,000
ריהוט 4,000 הון עצמי
בניין 10,000 הון מניות 15,000
סה״כ רכוש קבוע 20,000 יתרת רווח (ליום 31.12.2001) 5,000
סה״כ הון עצמי 20,000
סה״כ נכסים: 30,000 סה״כ: 30,000