I. נתונים המתייחסים לתנאי האג”ח.

בקיצור: תנאי האג”ח

ע.נ  –  ערך נקוב של אג”ח.
לדוגמה, ע.נ: 1 ש”ח – הערך הנקוב של האג”ח הוא 1 ש”ח.
בדרך כלל הערך הנקוב הוא 1 ש”ח או 100 ש”ח.
כאשר מתייחסים לתשואה של אג”ח, לע.נ אין משמעות, שכן כל 1 ש”ח ע.נ, מניב אותה תשואה.

ז”פ  –  זמן פירעון. זמן הפירעון שנותר עד לפדיון האג”ח.
אם לא נאמר אחרת, הזמן נמדד בשנים.
לדוגמה, ז”פ: 10 שנים – מועד פדיון האג”ח הוא 10 שנים מהיום.

קופונים  –  לדוגמה: קופונים: 2×6% (סה”כ 12% לשנה).
המספר 2 מציין את מספר הקופונים המחולקים מדי שנה (כל 6 חודשים) ולצידו נקובה הריבית שמשמשת לחישוב סכום הקופון. אם הערך הנקוב של האג”ח הוא 100$, סכום כל קופון הוא 6$.
כאשר מחלקים מספר קופונים בשנה, הריבית שמתלווה לכל קופון היא החלק היחסי של הריבית השנתית בהתאם לתקופת הקופון.
כאשר הריבית השנתית היא 12% ומחלקים קופון כל 3 חודשים (4 פעמים בשנה), הכיתוב בתנאי האג”ח יהיה: קופונים 4*3%.

II. נתונים המתייחסים לתנאי השוק

כל הנתונים המתייחסים לשוק במועד כלשהו (מחיר האג”ח, תשואה לפדיון וכיו”ב)

מחיר ההון  –  מחיר ההון למשקיע.
אם המשקיע לווה כסף, מחיר ההון מתייחס לריבית שעליו לשלם.
אם הוא בעל הון עצמי, מחיר ההון מתייחס לתשואה שהוא יכול
לקבל עבורו.

טבלת התזרים    (הסכומים הנקובים בטבלה הם לדוגמה)

מועדים

סכומים בש”ח

0

0

1

200

2

200

3

1200

הסבר לטבלה    

מועדים (טור1)
המועדים ממוספרים מ- 0 ואילך בסדר רץ.

מועד 0
  • באג”ח חדשה – מועד הנפקת האג”ח.
  • באג”ח וותיקה – מועד עכשווי כלשהו. כגון: מועד רכישת או מכירת האג”ח.

מועד 1 ואילך
באג”ח בעלת קופונים:

  • מועד 1 – המועד הראשון לתשלום הקופון.
  • מועד 2 – המועד השני לתשלום הקופון.
    וכך הלאה

בדר”כ הפער בין המועדים קבוע, למעט הפער בין מועד 0 ל- 1 באג”ח וותיקה, שיכול להיות יותר קצר. 

באג”ח מסוג 0 
  • מועד 1 – סוף השנה הראשונה. 
  • מועד 2 – סוף השנה השנייה.
    וכך הלאה, סוף כל שנה

סכומים (טור 2)
בדרך כלל הנתונים בכל המועדים מתייחסים לסכום הריבית, ובמועד האחרון הנתון מתייחס לריבית + החזר הקרן.
את זרם התקבולים המפורטים בטבלה נחשב ברוב המקרים בעזרת מחשבון.

טבלת תזרים בבדיקת פרוייקטים

טבלת תזרים

מועדים

מקובל לכתוב בסוגריים סכום במינוס
כלומר: [(1000) = 1000-]

סכומים בש”ח
(לדוגמה)

0

(1000)

1

300

2

500

3

600

מועד 0 מתייחס למועד עכשווי כלשהו.
בדר”כ במועד 0 אנו משקיעים כסף והסכום הוא במינוס.
מועד 1 ואילך
במועדים אלו מתקבלים רווחים והסכומים חיוביים.