בתשואה קבועה לגודל עלות הסל והתפוקה גדלים באותו שיעור, ולפיכך אין שינוי ביחס `(delTC)/(delX)` , כלומר, העלות השולית אינה משתנה.