כאשר שיעור הגידול בתפוקה עולה יותר משיעור הגידול בעלות הסל,

היחס `(delTC)/(delX)` הולך וקטן (המכנה גדל יותר מהמונה), כלומר, העלות השולית הולכת וקטנה.

נמחיש זאת בדוגמא מספרית.

דוגמא 1

פונקציית הייצור היא:  ` x_(L,K) = ((L)/(10))^(1)*((K)/(10))^(1)`

 1. במועד א' (לפני השינוי בהרכב הסל) תמונת המצב בפירמה הייתה כדלקמן:
  הרכב הסל:
   `([L,K],[100,100])`

  מחירי השוק: ` 10 = PL` ש”ח, ` 10 = PK ` ש”ח 

  עלות הסל: 2,000 ש”ח (מכפלת הרכב הסל במחירים)

  התפוקה: 100 יח'

 2. בכל אחד מ- 4 המועדים הבאים הרכב הסל גדל ב-10% (וכך גם עלות הסל) והתפוקה גדלה ב-21%. במחירי השוק לא חל שינוי.

מועד ב' (`L = 110, K = 110` ) תמונת מצב (מספרים מעוגלים)

סה”כ

תוספת

עלות הסל

2,200 ש”ח

200 ש”ח

התפוקה

121 יח'

21 יח'

עלות שולית

9.5 ש”ח

מועד ג' (`L = 121, K = 121` ) תמונת מצב

סה”כ

תוספת

עלות הסל

2,420 ש”ח

220 ש”ח

התפוקה

146.4 יח'

25.4 יח'

עלות שולית

8.7 ש”ח

מועד ד'(`L = 133.1, K = 133.1` תמונת מצב

סה”כ

תוספת

עלות הסל

2,662 ש”ח

242  ש”ח

התפוקה

177.2 יח'

30.8 יח'

עלות שולית

7.9 ש”ח

מועד ה'(`L = 146.41, K = 146.41` תמונת מצב

סה”כ

תוספת

עלות הסל

2,928.20 ש”ח

266.2  ש”ח

התפוקה

214.4 יח'

37.2 יח'

עלות שולית

7.2 ש”ח

מסקנה 

כאשר התשואה לגודל עולה, העלות השולית יורדת.