מונופסון הוא יצרן שמהווה קונה יחיד של גורם ייצור כלשהו, שנקרא לו `L` . כתוצאה מכך הוא יכול לשלוט במחירו של אותו גורם ייצור (כשם שמונופול יכול לשלוט במחיר המוצר). אנו מניחים כי המונופסון מכיר את פונקציית ההיצע של גורם הייצור, שהתוואי שלה עולה משמאל לימין.

למוצר הסופי שהמונופסון מייצר נקרא: `X` .

 המוצר `X`   נמכר בתנאי תחרות משוכללת, ומחירו בשוק הוא נתון עבור המונופסון.

מאפייני המונופסון (אם לא צויין אחרת)

  1. המונופסון מייצר את המוצר הסופי באמצעות סל המכיל 2 גורמי ייצור, `L ` ו-`K` .
  2. הפירמה פועלת כמונופסון רק לגבי גורם ייצור אחד (לדוגמא: `L` ).
  3. במוצר הסופי קיימת תחרות חופשית. ההסבר לקיום תחרות חופשית יכול לנבוע מכך שאת המוצר הסופי ניתן לייצר בהרבה דרכים חלופיות, שאינן משתמשות בגורם הייצור שאיתו מייצר המונופסון.
  4. הכמות שהמונופסון ייצר תיקבע בהתאם לרווח המקסימלי שהוא יכול להפיק.

סימולים

`L` – הכמות הנצרכת מגורם ייצור  `L`        `P_L` – מחיר של יחידת `L`
`K` – הכמות הנצרכת מגורם ייצור `K`        `P_K` – מחיר של יחידת `K`
`x` – הכמות הנצרכת מהמוצר הסופי

הכמות שהמונופסון ייצר תקבע בהתאם לרווח המקסימלי שהוא יכול להפיק.