הרווחה החברתית במצב של מונופול קטנה יותר מהרווחה החברתית במצב של תחרות משוכללת. הרווחה החברתית של תחרות משוכללת היא הרווחה החברתית המקסימלית האפשרית. בפרק זה נלמד מה יכולה לעשות ממשלה כדי להביא את הרווחה החברתית למקסימום גם כאשר במשק יש מונופול.

לממשלה יש שתי דרכים להתערבות:

 1. פיקוח על מחירים: קביעת מחיר מקסימום.
 2. שימוש במסים וסובסידיות: מתן סובסידיה ליחידה מיוצרת עם או בלי הטלת מס גלובלי על המונופול.

קביעת מחיר מקסימום

הממשלה קובעת מחיר מקסימלי למוצר, כך שלמונופול אסור לדרוש מחיר גבוה יותר מהמחיר המקסימלי.

סימולים:

`Pm` – המחיר שיקבע המונופול ללא פיקוח

`Q_(m)` – הכמות שייצר המונופול, ללא פיקוח

`P_(c)` – המחיר שישרור בשוק אם תתקיים בו תחרות משוכללת

`Q_(c)` – הכמות המבוקשת בשוק אם תתקיים בו תחרות משוכללת

`P_(MAX)` – המחיר המקסימלי שקובעת הממשלה

 `Q_(MAX)` – הכמות שמתאימה ל- `P_(MAX)`

נבחן ארבעה תרחישים לגבי מחיר המקסימום:

  1. ` ``P_(MAX)>=P_(m)`` `
   מחיר המקסימום שקובעת הממשלה איננו אפקטיבי, כיוון שהוא לא מגביל את המונופול מלקבוע את המחיר שבו הוא מעוניין. המחיר שישרור בענף יהיה `Pm` .
  2. `P_(m)<P_(MAX) <P_(m)`

   המונופול לא יוכל לקבוע את המחיר שהיה רוצה. במקרה זה הוא יקבע את המחיר המקסימלי המותר,`P_(MAX)` . הכמות שתיוצר תהיה יותר גדולה מ-`Q_(m)` , אך קטנה מ-`Q_(c)` ,

   אך הכל בתנאי שהמונופול לא מפסיד. תרשים 22 מציג את תמונת המצב בתרחיש זה. הכמות שהמונופול ייצר היא זו המתייחסת לנקודה.

  3. `P_(MAX) =P_(c)`
   בתרחיש זה תמונת המצב זהה לזו המתקבלת בשוק חופשי, לרבות הרווחה החברתית. כל זאת רק אם רווח המונופול אינו שלילי.
  4. `P_(MAX)< P_(c)` (בליווי תרשים 23)
   בתרחיש זה המונופול ייצר כל עוד `MC`  לא עולה על `P_(MAX)` (נקודה `_(b)` ` `  ) ובתנאי שהוא לא מפסיד.
   הכמות שהמונופול ייצר היא `Q_(m)`  (קטנה מ- `Q_(c)`  ) במחיר Pm. הכמות המבוקשת בשוק היא `Q_(MAX)`  , כך שיווצר בשוק עודף ביקוש שמתבטא בפער שבין  `Q_(MAX)` ל- `Q_(m)`  .

   התערבות ממשלתית בפעילות מונופול