רווח חיובי מעודד פירמות נוספות להיכנס לענף.

נניח שהתווספו עוד 6 פירמות הזהות לפירמות הקיימות.

בענף תתקבל נקודת שיווי משקל חדשה שבה מתקיימות 3 משוואות עם 3 משתנים (נעלמים):

משוואה
משוואה 1 `P =2q` אין שינוי ברמת הפירמה `P =MC`
משוואה 2 ` Q= 120 – P ` אין שינוי בעקומת הביקוש הענפי
משוואה 3 `Q =10q` סה״כ הביקוש הנעפי צריך להשתוות לתפוקת 10 הפירמות

נציב במשוואה 2 :`10q = 120 – 2q`

פתרון המשוואות מניב את התוצאות הבאות:

 

`q = 10` תפוקה של כל פירמה
`P = 20` מחיר ליחידה
` ` `Q =100` הביקוש (= הייצור) הענפי

הרווח לפירמה: 75 ש”ח  

`(q*P – TC = 10 *20 – (100 + 25)=)` 

נקודה b בתרשים 19 מציגה את נקודת
שיווי המשקל החדשה.