מתן סובסידיה בגובה `S`  ש”ח ליחידה מיוצרת, מקטינה את העלות הכוללת של המונופול 

ב- `S*Q` ש”ח, וכתוצאה מכך הוא ייצר יותר יחידות.

נראה כמה יחידות ייצר המונופול מדוגמא 1 אם יקבל סובסידיה בגובה 8 ש”ח לכל יחידה מיוצרת.
פונקציית העלות הכוללת היא: ` TC=Q^(2)+100`

בעקבות מתן הסובסידיה תשתנה פונקציית העלות ל:`TC=Q^(2)+100 ` .

העלות השולית היא: `MC=2Q-8` .

נבחן את השפעת הסובסידיה באמצעות דוגמא 2, המתבססת על נתוני דוגמא 1 בתוספת הסובסידיה.

דוגמא 2

נתוני הדוגמא
פונקציית העלות של המונופול `TC=Q^(2)+100 -8Q`
פונקצית הביקוש בשוק `P=120-Q`

הפתרון (בליווי תרשים 25)
כמות הייצור  32 יחידות (לעומת 30 יח׳ ללא סובסידיה)

`[MR =MC ]-> ([(MR),(120 -2Q) ] = [(MC),(2Q – 8)]) `

` `

מחיר ₪88 (לעומת ₪90 ללא סובסידיה) ` ( P = 120-32)`

 

תרשים 25