נניח שבענף הפועל בתנאי תחרות ישנן 4 פירמות זהות לחלוטין:

q

תפוקת הפירמה

P

מחיר המוצר

Q

הביקוש הענפי

פונקציית הייצור של כל פירמה היא `TC=q^2+25` 

` `

עקומת הביקוש של הענף היא `P =120-Q`

בנקודת שיווי משקל של הענף צריכות להתקיים 3 משוואות שבהן 3 משתנים (נעלמים) שהם: P , q, Q.

המשוואות הן:

משוואות
משוואה 1 (שוויון בין MC  ל- P ברמת הפירמה).
משוואה 2 `Q=120-P` (נקודת שיווי משקל נמצאת על עקומת הביקוש הענפי).
משוואה 3 `q=4q` (סה”כ הביקוש הענפי צריך להשתוות לתפוקת 4 הפירמות).

פתרון המשוואות

נציב את משוואות 1 ו- 3 במשוואה 2 (במקום P ו- Q) ונקבל:

תרשים 18 שיווי משקל ענפי
פתרון המשוואות תורת היצרן ב

תוצאת המשתנים הם:      

`20 = q` יח' (ע”פ משוואה 2)

`40 = P` ש”ח (ע”פ משוואה 1)

`80 = Q` יח' (ע”פ משוואה 3)

הרווח של כל פירמה הוא: 375 ש”ח .

`(q* P-TC = 20*40- (400+25)=)`

תרשים 18 מציג את נקודת שווי המשקל.