• איגרת חוב רגילה נקראת Bond.
 • אג”ח יכולה להיות מובטחת – Secured, או בלתי מובטחת – Unsecuredאג”ח לא מובטחות נקראות Debenturesבאג”ח מובטחת קיימים נכסים ספציפיים של החברה המנפיקה שמהווים בטוחה לתשלום.
 • על כל אג”ח רשום ערך נקוב – Face Value או – Par Value, שהוא הסכום שישולם למחזיק האיגרת במועד הפדיון.
  הערכים הנקובים המקובלים בהנפקת אג”ח בארה”ב הם:
 1. איגרות חוב קונצרניות: 1,000 דולר
 2. איגרות חוב מוניציפליות: 5,000 דולר
 3. איגרות חוב ממשלתיות: 10,000 דולר
 • שיעור הריבית שמשולם למחזיק האיגרת (הריבית הנקובה) נקרא Coupon Rate או Interest Rate, והוא מחושב כאחוז מתוך הערך הנקוב. ברוב המקרים משולמת הריבית בשני תשלומים חצי שנתיים, כל אחד מהם בסך מחצית מהריבית השנתית. משקיע המחזיק אג”ח בעלת ערך נקוב של 1,000 דולר וריבית נקובה של 8% יקבל במהלך כל שנה שני תשלומי ריבית בסך 40 דולר כל אחד.
 • שיעור הריבית של איגרת חוב יכול להיות קבוע – Fixed Rate, או משתנה – Floating Rateשיעור ריבית קבוע אינו משתנה במהלך חיי האיגרת. שיעור ריבית משתנה נקבע ברוב המקרים ביחס לריבית בסיס מסויימת, ומעודכן בהתאם לשינויים בריבית הבסיס.
 • לכל אג”ח יש מועד פדיון – Maturity Date, שהוא התאריך בו יוחזר למשקיע הערך הנקוב (הקרן) בתשלום המכונה Principal Payment.
 • איגרת חוב הניתנת לקריאה מוקדמת – Callable Bond, היא איגרת המכילה סעיף שמאפשר למנפיק לפדות את האיגרת לפני מועד הפדיון המקורי. סעיף קריאה מוקדמת נקרא Call Provision, וברוב המקרים הוא מכיל מספר נקודות זמן, בהן יש למנפיק אפשרות לקרוא לאיגרת, כלומר לפדות אותה לפני מועד הפדיון המקורי. לפעמים נקבע מועד שהחל ממנו ניתנת אופציית הפדיון המוקדס למימוש. למשל, באיגרת עם פדיון מקורי של 15 שנים ניתן לקבוע שהחל מ-5 שנים לאחר מועד ההנפקה, תינתן למנפיק האפשרות לקרוא לאיגרת.
 • התשואה על איגרת חוב נקראת Yield. המונח תשואה הוא כללי וקיימים מספר סוגי תשואות רלוונטיים. נהוג להתייחס לתשואה לפדיון – Yield to Maturity, שהיא התשואה שיקבל המשקיע אם יחזיק את איגרת החוב עד פדיונה.
 • אג”ח אפס – Zero Coupon Bonds, הן איגרות חוב שאינן משלמות ריבית במהלך תקופת ההשקעה. האיגרות נמכרות למשקיעים במחיר הנמוך מהערך הנקוב ובמועד הפדיון מקבלים המשקיעים בחזרה את הערך הנקוב במלואו.
  הרווח של המשקיעים נובע מההפרש בין מחיר ההנפקה לבין הערך הנקוב המוחזר להם בפדיון. אג”ח אפס רגישות במיוחד לשינויי ריבית מכיוון שכל החזר הכסף מתבצע בסוף חיי האג”ח ואין תשלומי ריבית לפני מועד הפדיון.
 • חדלות פרעון נקראת Default.