Bond Ratings

איגרת חוב היא התחייבות של המנפיק לשלם לרוכש האיגרת תשלומים בעתיד.

התחייבות זו היא הבטחה לגבי העתיד, ויכולתו של המנפיק לקיים הבטחה זו בפועל תלויה במספר גורמים ובראשם איתנותו הפיננסית.

הדירוג של סדרת איגרות חוב נועד לספק למשקיע הערכה מקצועית של יכולת המנפיק לעמוד בהתחייבויותיו בגין סדרת האג”ח.

מדרגים מוסמכים

בארה”ב פועלות מספר חברות המדרגות איגרות חוב, אולם רק שלוש חברות דירוג זכו במעמד של “מדרג מוסמך” מטעם הרשות לני”ע האמריקאית:

 • Moody’s
 • Standard & Poor’s
 • Fitch

מנהלי השקעות של גופים מוסדיים (קרנות פנסיה, קופות גמל וכדומה) רשאים להסתמך אך ורק על דירוגיהם של המדרגים המוסמכים.

סולם הדירוג

לכל חברת דירוג יש סולם דירוגים בעל מספר רמות כפי שמפורט בטבלה 30.

סולם הדירוגים של S&P ושל Fitch מכיל 10 רמות. סולם הדירוגים של Moody’s מכיל 9 רמות. סולם הדירוגים מוצג בסדר יורד – מהדירוג הטוב ביותר ועד הדירוג הנמוך ביותר. בחלק מהרמות יש דירוג פנימי לפי מתכונת אחידה (+\- או 1,2,3). 

טבלה #30: סולמות דירוג האג”ח של שלושת חברות הדירוג המוסמכות

 

Fitch

S&P

Moody’s

1

רמת הסיכון הנמוכה ביותר

AAA

AAA

Aaa

2

רמת סיכון נמוכה בהרבה מהממוצע

AA+

AA

AA-

AA+

AA

AA-

Aa1

Aa2

Aa3

3

רמת סיכון נמוכה מהממוצע

A+

A

A-­

A+

A

A-­

A1

A2

A3

4

רמת סיכון ממוצעת

BBB+

BBB

BBB-

BBB+

BBB

BBB-

Baa1

Baa2

Baa3

5

רמת סיכון גבוהה מהממוצע

BB+

BB

BB-

BB+

BB

BB-

Ba1

Ba2

Ba3

6

רמת סיכון גבוהה בהרבה מהממוצע

B+

B

B-

B+

B

B-

B1

B2

B3

7

רמת סיכון גבוהה ביותר

CCC+

CCC

CCC-

CCC+

CCC

CCC-

Caa1

Caa2

Caa3

8

סיכוי ממשי לחדלות פרעון

CC

CC

Ca

9

המנפיק על סף חדלות פרעון

C

C

C

10

המנפיק חדל פרעון

       (הדירוג הפנימי מבטא את סיכוי המנפיק לצאת מחדלות הפרעון)

DDD

DD

D

d

 

איגרת חוב מקבלת את הדירוג הראשוני שלה עם הנפקתה, אולם החוסן הפיננסי של המנפיק עלול להשתנות עם הזמן, ולכן חברות הדירוג עוקבות באופן שוטף אחר מצבם הפיננסי של המנפיקים ומעדכנות במקרה הצורך את דירוגי האיגרות.

כאשר חברות הדירוג צופות שיידרש בקרוב שינוי דירוג לסדרת אג”ח כלשהי, הן מפרסמות הודעת התראה מיוחדת. בדרך כלל יש להודעה כזו השפעה מיידית על מחיר איגרת החוב בשוק.

3 קבוצות אג”ח

את איגרות החוב מחלקים ל-3 קבוצות:

 1. דרגת השקעה – Investment Grade
  בקבוצה זו נכללות אג”ח בעלות דירוג – BBB ומעלה. (Baa3 ומעלה בסולם Moody’s).
 2. השקעה ספקולטיבית – Speculative Grade או High Yield
  בקבוצה זו נכללות אג”ח בעלות דירוג BB+ ומטה. (Ba1 ומטה בסולם Moody’s).
 3. אג”ח זבל – Junk Bond
  בקבוצה זו נכללות אג”ח בעלות דירוג CC ומטה. (Ca ומטה בסולם Moody’s).

משקיעים מוסדיים גדולים בארה”ב מוגבלים על פי חוק להשקעה אך ורק באיגרות חוב שהן מדרגת השקעה. אסור להן לרכוש אג”ח שדירוגן נמוך מ- -BBB.

לדירוג של איגרת חוב יש משמעות גם עבור הצד המנפיק. ככל שהדירוג גבוה יותר, האיגרת נחשבת בטוחה יותר ובהתאם לכך הציבור יסתפק בתשואה נמוכה יותר.

דירוג  וולונטרי

חברות דירוג האשראי מדרגות ביוזמתן את מרבית סדרות האג”ח החדשות המונפקות בשוק ומעדכנות את הדירוג לפי הצורך. דירוג זה מתבצע ללא תשלום מצד המנפיקים ומבוסס על המידע הגלוי שקיים בשוק.

דירוג בתשלום

אם מנפיק אג”ח מעוניין שחברת הדירוג תחשף גם למידע לא גלוי, הוא נדרש לשלם עבור הדירוג. מובן, שמנפיקים בוחרים באפשרות זו רק כאשר הם חושבים שהמידע הנוסף פועל לטובתם.

דירוג אג”ח במבחן המעשה

בדרך כלל הקהיליה הפיננסית מייחסת לדירוג האג”ח של שלושת המדרגים המוסמכים חשיבות רבה ואובייקטיביות מלאה.

מחקרים אמפיריים מראים כי הדירוגים הניתנים לאיגרות חוב משקפים בדרך כלל באופן מדוייק את חוסנן לאורך זמן. למשל, ב-27 השנים שבין 1971 ו-1997:

 • מתוך כל איגרות החוב הקונצרניות שדורגו עם הנפקתן בדירוג AAA ע”י S&P, אף סדרת אגייח לא סבלה ממחדל פרעון במהלך השנה הראשונה לאחר ההנפקה, ורק 0.06 אחוז מכלל סדרות האג”ח סבלו ממחדל פרעון תוך 10 שנים מההנפקה.
 • מתוך כל איגרות החוב שדורגו עם הנפקתן בדירוג CCC ע”י S&P, 2 אחוז סבלו ממחדל פרעון במהלך השנה הראשונה מהנפקתן ו-47 אחוז סבלו ממחדל פרעון תוך 10 שנים מהנפקתן.

הבחנה ביו דירוג אג”ח לדירוג אשראי

חשוב להבחין בין דירוג אג”ח (Bond Rating) לבין דירוג אשראי (Credit rating). דירוג אג”ח ניתן לסדרה מסויימת של איגרות חוב וייתכן מצב בו לחברה מספר סדרות שלכל אחת מהן דירוג שונה. למשל, סדרה שפדיונה בעוד שנה עשוייה לקבל דירוג גבוה יותר מזו שפדיונה בעוד 20 שנה.

דירוג אשראי לעומת זאת, ניתן לחברה עצמה ונועד לסייע לנושים שלה (בנקים, מחזיקי אג”ח וכו') להעריך את יכולתה לעמוד במכלול התחייבויותיה הפיננסיות.

מידע על דירוג סדרות אג”ח ספציפיות והודעות בדבר שינויים צפויים בדירוגים ניתן למצוא באתרי האינטרנט של חברות הדירוג ובמדריכים שונים שהן מפרסמות.

עמוד מתוך מדריך S&P לאיגרות חוב, הכולל דירוגי אג”ח