בעקבות הרפורמה במס שהונהגה בישראל ב-2003, ישתנו החל מ-2007 שיעורי המס החלים על ישראלים המשקיעים בחו”ל.

בטבלה 39 מפורטים שיעורי המס החלים עד 2007, ואחריה.

טבלה #39: שיעורי המס לישראלים על אפיקי ההשקעה השונים

אפיק ההשקעה  שיעורי המס עד סוף 2006 שיעורי המס החל מ- 2007
1 מניות זרות
דיבידנד: 3591
רווח הון: 35%
דיבידנד: 2596
רווח הון: 15%
2 אג״ח זרות רווח הון: 3596
ריבית: 3596
רווח הון:1591
ריבית: 1596
3 יחידות השתתפות בקרן
אנמנות זרה
3696 359%
4 ניירות ערך נגזרים 35% 15%
5 ריבית על פיקדון בבנק בחו״ל 15% 15%

השוואת שיעורי המס בחו”ל ובישראל

למעשה, החל מ-2007 ישתווה שיעור המס על השקעות בחו”ל לשיעור המס על השקעות בארץ.

מס חריג

על אפיקי השקעה בחו”ל שאינם נסחרים בבורסה או בשוק מוסדר, עלול לחול מס בשיעור חריג. בחלק מהמקרים יחול מס בשיעור 25% במקום 15%, ולעיתים המס עלול להגיע עד כדי 50%.

 ניכוי במקור

במקרים מסויימים מנוכה (ע”י מס הכנסה האמריקאי) מס במקור על הרווח מהשקעות בארה”ב. המקרים והנסיבות, בהם חל ניכוי במקור, משתנים ממשקיע למשקיע ויש לבדוק כל מקרה לגופו עם יועץ מס.