Initial Public Offering – IPO

הנפקת מניות ע”י חברה שמניותיה לא נסחרו קודם לכן נקראת הנפקה ראשונית.

הפעילות הכרוכה בהנפקות ראשוניות של מניות לציבור נקראת השוק הראשוני – The primary market.

פעילות המסחר בני”ע קיימים נקראת השוק המשני – The secondary market.

בארה”ב קיים שוק ראשוני משוכלל ומפותח, ובתקופות של פריחה כלכלית חברות מגייסות באמצעותו מיליארדי דולרים מציבור המשקיעים. 

תהליך הנפקת מניות ראשונית

חתם
החברה המעוניינת להנפיק מניות לציבור בוחרת בנק השקעות שיהיה החתם הראשי שינהל את ההנפקה. החתם הראשי עומד בראש קבוצת חתמים שתפקידם בסופו של דבר לרכוש מהחברה את מניותיה ולמכור אותן לציבור.

טיוטת תשקיף
בתחילת התהליך מכינה החברה טיוטת תשקיף הנקראת Registration Statement. הטיוטה מציגה את פעילות החברה, מצבה הפיננסי, חברי ההנהלה הבכירה, ומידע אודות ניירות הערך אותם מעוניינת החברה למכור לציבור. הרשות לני”ע בוחנת את הטיוטה על מנת לאשר אותה.

תמחור
עם קבלת אישור מהרשות לני”ע מתחיל תהליך שמטרתו לקבוע את המחיר שבו יוצעו המניות לציבור. במסגרת תהליך זה נפגשים נציגי החברה והחתמים עם משקיעים מוסדיים כגון מנהלי קרנות נאמנות, קרנות פנסיה וכדומה, ומציגים בפניהם את החברה ותוכנית ההנפקה שלה. שלב זה מכונה Roadshow ומטרתו לברר מה מידת העניין של השוק במניות החברה.

תשקיף
לקראת תאריך ההנפקה נקבע המחיר הסופי ומופץ תשקיף – Prospectus, שמציג בפני המשקיעים הפוטנציאליים את נתוני ההנפקה, פעילות החברה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים ברכישת המניות החדשות.

ההנפקה
בהנפקה עצמה רוכשים החתמים את המניות מהחברה בהנחה קלה מהמחיר לציבור, ומוכרים אותן לציבור במחיר המלא. הרווח של החתמים מהעסקה נובע מהפער בין מחיר הקנייה ומחיר המכירה שלהם.

לאחר ההנפקה מתחיל המסחר השוטף במניות בבורסה, בה הן נרשמו למסחר

בטבלה 13 מוצגים נתונים אודות היקף גיוס ההון ע”י חברות אמריקאיות שביצעו הנפקת מניות ראשונית בשנים האחרונות.

טבלה #13: היקף גיוס ההון בהנפקות ראשוניות בארה״ב
שנה בהיקף ההון שגויס במיליארדי דולרים
2000 54
2001 10
2002 11

 

בטבלה 14 מופיעות דוגמאות של הנפקות ראשוניות גדולות מהשנים האחרונות הממחישות את גודל שוק ההנפקות וחשיבותו ככלי לגיוס הון בידי חברות.

טבלה #14 :דוגמאות של הנפקות ראשוניות גדולות

תאריך הסכום שגוייס תחום פעילות
מיליארדי דולר
החברה המנפיקה ההנפקה
מאי 1996 3

תקשורת 

Lucent Technologies
אוקטובר 1998 4.4 נפט Conoco
מאי 1999 3.6 פיננסים Goldman Sachs
נובמבר 1999 5.4 משלוחים United Parcel Service
אפריל 2000 10.6 תקשורת AT&T Wireless
מרץ 2001 3.6 תקשורת Agere Systems
יוני 2001 8.7 מזון Kaft Foods
יולי 2002 4.6 פיננסים CIT Group 

בשנים האחרונות הסתבר שהמקורבים לחתמים זכו להעדפה שבאה על חשבון הציבור הרחב. לפיכך נדרשת זהירות רבה מצד משקיעים המעוניינים להשתתף בהנפקה ראשונית. למשקיעים שאינם מקורבים לחברה או לחתם מומלץ שלא להשתתף בהנפקה אלא אם בדקו והשתכנעו שהמחיר המוצע בהנפקה מתאים להם.

 

בהמשך מופיע עמוד השער של תשקיף הנפקת המניות הראשונית של חברת Yahoo.

עמוד השער של תשקיף הנפקת המניות הראשונית של חברת Yahoo