רשות ניירות הערך האמריקאית – Securities & Exchange Commission (בקיצור – SEC) היא הגוף הממשלתי המפקח על המסחר בניירות ערך. בעקבות המפולת בשווקים הפיננסיים בארה”ב בשנת 1929, הגיע הקונגרס האמריקאי למסקנה שיש צורך בגורם שיגן על ציבור המשקיעים. לשם כך הוקמה הרשות לני”ע ב- 1934.

הרשות לני”ע היא גוף בעל מעמד חזק בשווקים הפיננסיים, והיא משתמשת במגוון אמצעים כדי לפקח על המסחר בשווקים ולהבטיח את תקינותו.

החברות האמריקאיות חייבות לספק הן לרשות לני”ע והן לציבור מגוון דו”חות ומסמכים, חלקם על בסיס קבוע וחלקם רק בעקבות אירועים בעלי משמעות המתרחשים בחברה, כמו מיזוג, רכישה, החלפת מנכ”ל, התפטרות דירקטור וכדומה.

 

בטבלה 12 מוצגים הדו”חות החשובים שהחברות הציבוריות מגישות לרשות לני”ע.

טבלה #12 :דו”חות המוגשים לרשות לניירות ערך האמריקאית

פרטי הדו״ח תדירות הפרסום שם הדו״ח
דו״ח זה כולל מאזן מפורט, דו״ח רווח והפסד ותיאור פעילות במהלך השנה.  פעם בשנה דו״ח שנתי
Annual Report
שם הטופס:    From 10-K
בדו״ח זה מתוארת פעילות החברה והתוצאות הכספיות שלה במהלך יחיד.  פעם ברבעון

דו״ח רבעוני
רבעון
שם הטופס: Form 10-K

הדו״ח מכיל מידע על מספר המניות והאופציות שבידי מנהלי החברה, שכרם של חברי הנהלה הבכירה ורשימת בעלי מניות גדולים.  פעם בשנה, לקראת כינוס האסיפה השנתית של בעלי  המניות. Proxy Stateme
שם הטופס: 
Def -14A
פירוט

הדו”חות הנ”ל, ושאר מסמכים המוגשים לרשות לני”ע הם מקור מידע מרכזי וחשוב למשקיעים. ישנן מספר דרכים להשיגם:

  • באמצעות הברוקר או יועץ ההשקעות.
  • ישירות ממחלקת קשרי המשקיעים של החברה.
  • ישירות ממאגר ה-SEC ברשת האינטרנט. שם המאגר EDGAR וכתובתו www.sec.gov.

עמוד השער של טופס 10-K שהגישה חברת ג'ילט  לרשות לני”ע