Interest Rate

שיעור הריבית במשק והשינויים הצפויים בו הם בעלי השפעה מכרעת על השווקים הפיננסיים בכלל ועל שוק האג”ח בפרט.

הבנק המרכזי

הסמכות לשנות את שיעור הריבית בארה”ב נמצאת בידי הבנק המרכזי. הקהיליה הפיננסית עוקבת בדריכות אחר כל התבטאות של נגיד הבנק העשויה ללמד על כוונותיו לעתיד.

הבנק המרכזי של ארה”ב נקרא ה-Federal Reserve. הבנק הוקם בשנת 1913 והוא נושא באחריות לשני תחומים עיקריים:

  1. הבטחת יציבות מחירים ותעסוקה.
  2. פיקוח על המערכת הבנקאית.

בבנק המרכזי פועלת ועדה הנקראת Federal Open Market Commitee (בקיצור – FOMC). ועדה זו מתכנסת מספר פעמים בשנה וקובעת את הצעדים בהם ינקוט הבנק המרכזי כדי ליישם את מטרותיו.

שלושה כלים משמשים את הבנק המרכזי למימוש מטרותיו:

  1. קביעת שיעור הריבית במשק.
  2. שליטה על כמות הכסף במשק.
  3. התערבות בשוק המט”ח.

שיעור הריבית

הריבית שגובה הבנק המרכזי על הלוואות לבנקים נקראת – Discount Rate.

הריבית המשמשת להלוואות בין בנקים נקראת – Federal Funds Rate.

כדי לשנות את שיעור הריבית במשק הבנק המרכזי משנה את גובה ה-Discount Rate. שינוי זה גורר שרשרת אירועים שבסופה משתנים גם שיעורי הריבית שהבנקים גובים מלקוחותיהם.

בגרף הבא מוצגת התפתחות שיעור ה-Discount Rate בארה”ב מאז שנת 1960.

התפתחות שיעור ה-Discounts Rate מאז 1960 (אחוזים)