Over The Counter )OTC)

ישנן מניות רבות שאינן רשומות למסחר באף בורסה. עם זאת, מתקיים בהן מסחר ישירות בין ברוקרים (טלפונית או באמצעות מחשב) ללא קשר עם בורסה כלשהי.

שיטה זו של מסחר בין ברוקרים מכונה מסחר “מעבר לדלפק”.

החברות שמניותיהן נסחרות “מעבר לדלפק” הן בדרך כלל חברות קטנות שאינן עומדות בתנאי הרישום של הבורסות. במקרים רבים מספר המניות המונפקות של חברות אלו קטן מאוד.

מחירי המניות הנסחרות “מעבר לדלפק” מתאפיינים בתנודתיות גבוהה בעקבות סחירותן הנמוכה. המסחר “מעבר לדלפק” אינו מתבצע תחת פיקוח כלשהו וכן אינו מלווה בעושי שוק או ספציאליסטים.

 

הסוחרים במניות “מעבר לדלפק” נעזרים במערכת מחשוב יעודית שנקראת:

The OTC Bulletin Board (OTCBB)

במערכת זו כל סוחר מציע את מרכולתו לצד המחיר המבוקש.

ב-OTCBB מוצגים שערי מניות של כ-3,600 חברות.

בהמשך מופיע עמוד מתוך מדריך  ה- OTCBB למניות הנסחרות “מעבר לדלפק”.

עמוד מתוך מדריך  ה- OTCBB למניות הנסחרות “מעבר לדלפק”.