ההשקעה בקרנות נאמנות כרוכה בשורה של הוצאות – חלקן ישירות וחלקן עקיפות.

הוצאות אלו משולמות ברובן למנהל הקרן ובחלקן לברוקר שבאמצעותו בוצעה הקנייה. במקום “הוצאות” מקובל להשתמש במילה “עלויות”.

כאשר המשקיע בוחן קנייה של קרן נאמנות עליו לקחת בחשבון את העלויות. עלויות אלו נראות לפעמים שוליות, אולם השפעתן המצטברת לאורך זמן על רוכשי הקרן היא משמעותית.

העלויות מתחלקות לשתי קבוצות:

 • עמלות חד-פעמיות
 • דמי תפעול שוטפים

כל אחת משתי קבוצות אלו מכילה מספר סעיפים אותם נפרט כעת.

עמלות חד-פעמיות  –  Shareholder Fees

עמלות חד-פעמיות כוללות:

 1. דמי כניסה לקרן  –  Front-end load
  דמי כניסה משולמים באופן חד-פעמי בעת רכישת יחידות ההשתתפות.
  דמי הכניסה מחושבים כאחוז מסכום ההשקעה. לפי החוק אסור שיעלו על 8.5%. להלן דוגמא לרכישת קרן נאמנות שגובה דמי הכניסה אליה הוא 4.5%, משקיע הרוכש יחידות בסך 10,000 דולר משלם מתוכם 450 דולר כדמי כניסה (4.5% מ-10,000 דולר). היתרה מושקעת בקרן, כלומר סכום ההשקעה ההתחלתי יהיה 9,550 דולר. דמי הכניסה אינם מוחזרים למשקיע בשום מקרה, גם לא בעת מכירת היחידות.
 2. עמלת יציאה –  Back-end load
  עמלת היציאה משולמת בעת מכירת יחידות ההשתתפות בקרן. היא מחושבת כאחוז מערך ההשקעה במועד היציאה. בדרך כלל אחוז העמלה קטן ככל שהמשקיע מחזיק בקרן יותר שנים.
  מרבית הקרנות גובות רק סוג אחד של עמלה – או כניסה או יציאה.

דמי תפעול שוטפים  –  Annual Fund Operating Expenses

דמי תפעול שוטפים משולמים אוטומטית מדי שנה למנהל הקרן מתוך נכסי הקרן. דמי התפעול נועדו לממן את ההוצאות הכרוכות בניהול הקרן.
דמי התפעול מורכבים מהסעיפים הבאים:|

 • דמי ניהול  –  Management Fee
  דמי הניהול הם המרכיב העיקרי בעלויות התפעול. דמי הניהול הם התשלום למנהל הקרן תמורת שירותיו המקצועיים והאדמיניסטרטיביים. הם מחושבים כאחוז מסך הנכסים המושקעים בקרן.
 • הוצאות הפצה  –  Distribution Fee
  הוצאות הפצה נקראות גם 12b-1 Fee, והן נועדו לממן את הוצאות השיווק וההפצה של הקרן. לפי החוק אסור שהן יעלו בשנה על 1% מסך נכסי הקרן.
 • הוצאות נוספות  –  Other Expenses
  סעיף ההוצאות הנוספות נועד לממן פעילויות כגון שירותי מידע למחזיקי יחידות ההשתתפות, תחזוקת אתר אינטרנט וכו'. גם סעיף זה מחושב כאחוז מסך נכסי הקרן.
  לא כל קרנות הנאמנות גובות את שלושת הסעיפים הנ”ל. כל קרן קובעת את גובה העמלה שהיא תגבה בכל סעיף, אם בכלל.

הבחנה בין 2  קובוצות של קרנות

בארה”ב נהוג להבדיל בין שתי קבוצות של קרנות:

 • קרנות שאינן גובות עמלות חד-פעמיות (כניסה ויציאה)
  קרנות אלו נקראות – No-load Funds.
 • קרנות שגובות עמלות חד-פעמיות
  קרנות אלו נקראות – Load Funds.

בשנים האחרונות גדל מאוד היקף הנכסים בקרנות מסוג No-load.

יחס ההוצאה – Expens Ratio

יחס ההוצאה מחשב את כלל העלויות כאחוז מנכסי הקרן.

דוגמא:    בקרן נאמנות שבה:

 • דמי הניהול בגובה 0.75 אחוז.
 • אין דמי הפצה.
 • הוצאות נוספות בגובה 0.22 אחוז.
 • יחס ההוצאה יהיה 0.97 אחוז (0.75 + 0.22).

תשקיף הקרן – Fund Prospectus

את פירוט העלויות ניתן למצוא בתשקיף הקרן. הקרנות מחוייבות על פי חוק לכלול בתשקיף טבלה במתכונת אחידה המפרטת את כל העלויות. טבלה זו נקראת Fee Table והיא המקור המוסמך ביותר למידע על עלויות הקרן.

להלן דוגמא של טבלת עלויות של קרן נאמנות מסוג  Load.

דוגמא מספרית

בנוסף לטבלת העלויות, כל קרן נאמנות מחוייבת בחוק להציג בתשקיף דוגמא מספרית במתכונת אחידה, כדלקמן:

הדוגמא מתייחסת תמיד להשקעה של 10,000 דולר. הדוגמא נוקבת בעלות הכוללת המצטברת למשקיע לאחר שנה, 3 שנים, 5 שנים ו-10 שנים. חישוב העלויות נעשה בהנחה שהקרן משיגה תשואה שנתית של 5%, וכן שבסוף התקופה המשקיע מוכר את יחידות ההשתתפות.

להלן דוגמא מספרית טיפוסית:

Example of costs
1 year $388
3 years $575
5 years $778
10 years $1,363

חשיבות העלויות למשקיע

למרות שהעלויות השנתיות עשויות להיראות שוליות ביחס להשקעה המקורית, חשוב להדגיש את המשמעות הרבה שיש להן לאורך זמן. הדוגמא הבאה ממחישה זאת:

בשתי הקרנות – א' ו-ב', מושקע סכום התחלתי של 10,000 דולר. שתיהן משיגות כל שנה תשואה של 10%.

 • בקרן א' יחס ההוצאה 1.10%
 • בקרן ב' יחס ההוצאה 1.74%      

לאחר 40 שנה שווי ההשקעה בקרן א' יגיע ל-302,771 דולר, ובקרן ב' ל-239,177 דולר. הבדל של 63,594 דולר!. דיאגרמה 34 מציגה את ההבדלים בין שתי הקרנות לאורך תקופת ההשקעה.

דיאגרמה 34

התפתחות השקעה של 10,000 דולר בשתי קרנות נאמנות עם יחס הוצאה שונה לאורך 40 שנה. יחידת המדידה בציר האנכי היא דולרים. יחידת המדידה בציר האופקי היא שנים.

התפתחות השקעה של 10,000 דולר בשתי קרנות נאמנות