שווי נכסי ליחידה מתקבל מחלוקת סה”כ שווי נכסי הקרן במספר היחידות שהיא הנפיקה. סה”כ שווי נכסי הקרן הוא שוויים בבורסה של כל ניירות הערך שבהם היא משקיעה בתוספת פיקדונות וכספים שברשותה. ישנן קרנות שמחזיקות גם בנכסים לא סחירים, שאותם משערכים.

לדוגמא: אם סה”כ שווי נכסי הקרן מסתכם ב-150 מיליון דולר, ומספר היחידות שהיא הנפיקה עומד על 50 מיליון, אז השווי הנכסי ליחידה הוא 3 דולר.

 

מחירן של יחידות בקרן נאמנות רגילה (קרן שאינה סחירה)

בקרנות נאמנות רגילות מחירן של יחידות ההשתתפות נגזר משוויין הנכסי.

  • כאשר קונים יחידה חדשה (פעולה שנקראת “יצירה”, שכן מנהל הקרן יוצר יחידה חדשה) המחיר עומד על השווי הנכסי ליחידה בתוספת עמלות כניסה.
  • כאשר מוכרים יחידה (פעולה שנקראת “פדיון”, שכן מנהל הקרן פודה את היחידה), המחיר עומד על השווי הנכסי ליחידה פחות עמלות יציאה.

לצורך ההסבר בהמשך נתעלם מהעמלות, משום שבקרנות נאמנות סחירות, העמלות הכרוכות ביצירה ופדיון זניחות.

השווי הנכסי ליחידה בקרנות סחירות צמוד למדד המטרה

לצורך נוחיות המסחר, מרבית מנהלי הקרנות הסחירות החליטו (במועד הקמת הקרן) שהשווי הנכסי של יחידת השתתפות בקרן יהיה צמוד למדד המטרה של הקרן באופן הבא:

שווי נכסי ליחידה = 1 $ x (כפול) מדד המטרה (או חלק ממנו)

דוגמאות:

  • השווי הנכסי של יחידות ספַּיידֵרְס הוא: [FUNCTION] מדד  S&P 500.

כאשר מדד S&P 500 עומד על 1200 נקודות, השווי הנכסי של יחידת ספַּיידֵרְס הוא 120 דולר.

אם מדד S&P 500 יעלה ב-300 נקודות ויגיע לרמה של 1500 נקודות, השווי הנכסי של יחידת ספַּיידֵרְס יעלה ב-30 דולר ויעמוד על 150 דולר. המשקיעים שקנו יחידות השתתפות ביום  הראשון להקמת הקרן, שילמו בגין כל יחידה 1 [FUNCTION] מדד  S&P 500 באותו מועד.

  • השווי הנכסי של יחידות דָאִימוֹנְדס הוא: 51 % 14 מדד הדאו ג'ונס. כאשר מדד הדאו ג'ונס עומד על 9000 נקודות, השווי הנכסי של יחידת דָאִימוֹנְדס הוא 90 דולר.

המסחר ביחידות השתתפות

כלל הציבור (משקיעים פרטיים ומוסדיים) יכול לקנות ולמכור יחידות השתתפות רק באמצעות מסחר בבורסה.

משקיעים מוסדיים שהוסמכו מראש ע”י מנהל הקרן, רשאים בנוסף לבקש ממנהל הקרן ליצור עבורם יחידות חדשות או לפדות יחידות קיימות. כפי שנראה מיד, האופציה שניתנה למשקיעים המוסדיים מבטיחה שמחיר היחידה בכל עת יהיה זהה או קרוב מאוד לשווי הנכסי ולא יושפע מהביקוש וההיצע של הציבור ליחידות. יצירת יחידות ופדיונן מתבצעים רק בכמות של 50,000 יחידות, 200,000 יחידות וכדומה, כל קרן והמכסָה שלה.

 

מחיר היחידות בבורסה נצמד בפועל לשווי הנכסי שלהן

להמחשה, נעקוב אחר מחיר יחידות הספיידרס שהשווי הנכסי שלהן הוא:

[FUNCTION] מדד S&P 500. נניח שמדד S&P 500 עומד על 800 נקודות. ברמת מדד זו השווי הנכסי ליחידה הוא 80 דולר.

  1. אם (כתוצאה מביקוש בשוק) המחיר בבורסה יעלה ל-81 דולר, המשקיעים המוסדיים יבקשו ממנהל הקרן ליצור עבורם יחידות חדשות תמורת 80 דולר ליחידה, וימכרו אותן בשוק במחיר של 81 דולר (כלומר, ברווח של דולר 1 ליחידה). פעולה זו תימשך כל עוד מחיר היחידות גבוה מ-80 דולר. בסופו של דבר יוצף השוק ביחידות חדשות ועודף ההיצע יוריד את מחיר היחידות בחזרה ל-80 דולר.
  2. אם (כתוצאה מהיצע בשוק) המחיר בבורסה ירד ל-79 דולר, המשקיעים המוסדיים ירכשו יחידות בשוק במחיר 79 דולר ליחידה, ויפדו אותן במחירן המלא – 80 דולר (רווח של דולר 1 ליחידה). פעולה זו תימשך כל עוד מחיר היחידות בשוק נמוך מ-80 דולר. בסופו של דבר הביקוש מצד המשקיעים המוסדיים יביא לעליה במחיר היחידות בחזרה ל-80 דולר.

הצגה ויזואלית של  הישר בין מחיר היחידה למדד המטרה

גרף 16 מציג את התפתחות מדד S&P 500 במהלך שנת 2000. בגרף זה יחידת המדידה בציר האנכי היא נקודות מדד.

גרף 17 מציג את התפתחות מחיר יחידת ספַּיידֵרס במסחר בבורסה באותה תקופה. בגרף זה יחידת המדידה בציר האנכי היא דולרים.

גרף 16

התפתחות מדד S&P 500 במהלך שנת 2000 (נקודות מדד)

 

גרף 17

התפתחות מדד ספַּיידֵרס  מהלך שנת 2000 (דולרים)

התפתחות מדד ספַּיידֵרס  מהלך שנת 2000 (דולרים)

בין שני  הגרפים  קיים דמיון מלא, כלומר: השינויים במדד  S&P 500 באו לידי ביטוי מדויק במחיר יחידת הספַּיידֵרס. כל יחידת הספַּיידֵרס היא בבואה כמעט מושלמת של מדד S&P 500.

 

בדיקה אמפירית של הפערים בין השווי הנכסי ליחידה ומחירה בבורסה

מבדיקת מחירי הסגירה של יחידות השתתפות בקרנות הסחירות השונות, עולה כי ב-80% מימי המסחר קיים פער בין מחיר השוק לשווי הנכסי ליחידה, אך הפער אינו עולה על 0.25% (רבע אחוז) מהשווי הנכסי. לדוגמא, בקרן בה השווי הנכסי ליחידת השתתפות הוא 100 דולר, ב-80% מימי המסחר מחיר השוק סוטה מהשווי הנכסי, אך בפחות מ-25 סנט (כלפי מעלה או כלפי מטה), כלומר ינוע בטווח של 99.75 – 100.25 דולר.