בניגוד לאיגרות חוב רגילות שהריבית עליהן ידועה מראש במועד הנפקתן, באיגרות חוב מוּבְנות הריבית תלויה בהתנהגות של משתנה פיננסי כדוגמת מדד מניות, שער הדולר או היורו, שיעור ריבית ה-LIBOR בלונדון, וכדומה.

הקשר בין הריבית לבין המשתנה הפיננסי נקבע במועד הנפקת האג”ח.

להלן מספר דוגמאות של סדרות אג”ח מובנות:

דוגמא 1

סדרת אג”ח מובנות נושאות ריבית התלויה בשער החליפין של הדולר מול האירו

נתוני האג”ח:

 • סכום ההנפקה הכולל: 1,000,000,000 דולר.
 • ערך נקוב של כל איגרת: 100,000 דולר.
 • אורך חיי האג”ח: 5 שנים.
 • שיעורי הריבית:
 1. 6% בחישוב שנתי, בגין כל יום בו שער הדולר גבוה מ-1.1 דולר לאירו (1 אירו = 1.1 $ ויותר).
 2. 1% בחישוב שנתי, בגין כל יום בו שער הדולר נמוך מ-1.1 דולר לאירו.
  אג”ח מובנות עם שני שיעורי ריבית אפשריים, כמו בדוגמא זו, נקראות Range Notes.
 • השיקולים לרכישת האג”ח
  נניח שבמועד הנפקת האג”ח:
 1. שער הדולר הוא 1.08 דולר לאירו (1 אירו = 1.08 $).
 2. הריבית על פקדונות דולריים ל-5 שנים: 2%.

משקיע המצפה להתחזקות האירו ירכוש אג”ח מסדרה זו, שכן אם וכאשר ציפיותיו יתממשו, הוא יזכה לריבית של 6% לעומת 2% בבנק. אם ציפיותיו לא יתממשו, הפסדו מוגבל ל- 1% בשנה.

דוגמא 2

סדרת אג”ח מובנות  נושאות  ריבית התלויה בגובה ריבית ה-LIBOR

(ריבית ה-LIBOR מקובלת בעולם כריבית בסיס בהלוואות. הסבר מפורט אודות ריבית ה-LIBOR  מופיע בסוף פרק זה בעמוד 186).

נתוני האג”ח:

 • סכום ההנפקה הכולל:  200,000,000 דולר.
 • ערך נקוב של כל איגרת:  500,000 דולר.
 • אורך חיי האג”ח:  10 שנים.
 • שיעורי הריבית
  הריבית תעודכן כל 6 חודשים על פי הנוסחה הבאה:
  גובה הריבית = [14%] מינוס [ריבית ה-LIBOR]

להלן מספר דוגמאות של גובה ריבית האג”ח בהתאם לגובה ריבית ה-LIBOR:

ריבית ה- LIBOR  ריבית האג”ח
1 10% 4% (14%-10%)
2 7% 7%
3  4% 10%

הריבית על האג”ח משתנה ביחס הפוך לריבית ה- IBOR, כלומר היא עולה כאשר ריבית ה- LIBOR יורדת, ויורדת כאשר ריבית ה- LIBORעולה. איגרות חוב מובנות הנושאות ריבית הקשורה ביחס הפוך למשתנה כלשהו נקראות: Inverse Floaters.

 • השיקולים לרכישת האג”ח
  נניח שבמועד הנפקת האג”ח :
 1. גובה ריבית ה-LIBOR: 7%.
 2. הריבית על פקדונות בנק ל-10 שנים: 6%.

משקיע המצפה לירידה בגובה ריבית ה- LIBOR ירכוש אג”ח מסדרה זו. אם ריבית ה- LIBORלא תשתנה, יקבל המשקיע ריבית בגובה 7% (7% – 14%). אולם אם ריבית ה- LIBOR תרד ל-4%, יהנה המשקיע מריבית בגובה 10% (4%-14%). בשני המקרים יקבל המשקיע ריבית גבוהה מריבית הבנק. רק במקרה של עלייה בריבית  ה-LIBOR, יקבל המשקיע ריבית נמוכה מריבית הבנק.

ההבדלים ביו אג”ח מובנות לבין פיקדונות מובנים

 1. בניגוד לפיקדונות מובנים, אג”ח מובנות הן סחירות וניתן למכור אותן בכל עת.
 2. בפיקדונות מובנים החזר סכום ההפקדה מובטח ע”י הבנק שאצלו נמצא הפיקדון. באג”ח מובנות החזר הקרן ותשלומי הריבית הם באחריות מנפיק האיגרות.
 3. פיקדונות מובנים מיועדים במקרים רבים למשקיעים פרטיים (סכום הפקדה מינימלי של אלפי דולרים בודדים). לעומת זאת, אג”ח מובנות מיועדות בדרך כלל למשקיעים מוסדיים ומונפקות עם ערך נקוב של 100,000 דולר ואפילו 500,000 דולר.